New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Zavrč

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Zavrč

Predlagatelj:

Župan Občine Zavrč

Zakonska podlaga:

3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 18/98 in 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40. in 41. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP, 47/15, 46/16 in 49/16-popr.) in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Zavrč

Datum:

18.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Zavrč

Besedilo:

gradivo