New Page 2

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in št. 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 23. 10. 2002 sprejel

SKLEP

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002

1. člen

Organizatorjem volilne kampanje, jim glede na rezultate volitev pripadajo mandati v Občinskem svetu občine Vojnik, se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljeni glas za člane sveta.

2. člen

Organizatorjem volilne kampanje za župana Občine Vojnik se prizna povračilo stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 40 SIT za dobljeni glas, če so prejeli najmanj 10% glasov.

Za kandidata, ki se uvrstita v drugi krog glasovanja, se prizna povračilo le za dobljen glas v drugem krogu v višini 60 SIT.

3. člen

Skupni znesek povrnjenih stroškov iz prejšnjih dveh členov ne sme presegati zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga organizator volilne kampanje predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen

Pravico do izplačila stroškov za organiziranje volilne kampanje se prizna ob upoštevanju določil zakona o volilni kampanji.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 1193/10-2002/7

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 23. oktobra 2002.

Benedikt Podergajs l. r.