New Page 1

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,št.110/2002), na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Vitanje (Uradni list RS, št.36/2000) in po 25. členu Statuta občine Vitanje  (Uradni list RS,št.49/99, 46701, 106/02)  je občinski svet  občine Vitanje na svoji 8. redni seji dne 28.12.2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA  ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016

 

1.člen

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 2016 znaša 0,00124 EUR.

 

2.člen

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-007/2015-07                                         

Datum: 28.12.2015

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan