New Page 2

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-30/2012-1-(41/04)

Datum: 28.11.2012

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007 -popr. in 51/2010) sklicujem 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 12.12.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.11.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve

3. Premoženjske zadeve

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

5. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj - 2. obravnava (gradivo 1, 2, 3)

6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek (gradivo)

7. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. obravnava

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj - 1. obravnava (gradivo 1, 2, 3)

9. Sprejetje strategije mestnega potniškega prometa Mestne občine Kranj in potrditev izbranega razvojnega scenarija.

10. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček

11. Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013 (gradivo)

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Mohor Bogataj

Župan

 

Priloge:

- Gradivo

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Številka: 900-30/2012-2-(41/04)

Datum: 5.12.2012

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 20. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 12.12.2012 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 14.11.2012 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo) (dodatno gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013 – 2. obravnava (dodatno gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj - 2. obravnava

6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah – hitri postopek

7. Odlok o upravljanju in vzdrževanju javnih parkirišč – 1. obravnava

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj - 1. obravnava

9. Sprejetje strategije mestnega potniškega prometa Mestne občine Kranj in potrditev izbranega razvojnega scenarija. (gradivo 1, 2) (dodatno gradivo)

10. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček (gradivo)

11. Sklep o vrednotenju točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2013

12. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

 

Mohor Bogataj

ŽUPAN

 

 

PRILOGE:

 Gradivo

 
Odgovor - Khislstein odprava napakl
Odgovor - odpadki Rupovščica
Odgovor - boj proti alkoholizmu
Odgovor - Gorenjske lekarne
Odgovor - trošarine na sladke pijače
Odgovor - cesta Njivica Podblica
Odgovor UGGJS
 
Sklepi delovnih teles za 20. sejo
Sklepi nadzornega odbora
 
Seje v letu 2013