New Page 2

Št. 302-1/2015 0403

Ob-2789/15

 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško (Uradni list RS, št. 67/07, 41/14, 32/15) in na podlagi Mnenja o shemi »de minimis« pomoči z Ministrstva za finance (št. pri­glasitve: M001-5874572-2014), objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

 

javni razpis

o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško za leto 2015

 

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovra­tnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo­darstva v Občini Krško s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob­dobju na območju Občine Krško:

A. naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij,

B. svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku­mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise,

C. promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz­stavah,

D. posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje,

E. spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

III. Višina razpoložljivih sredstev

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev na­menjenih za izvedbo javnega razpisa je 125.000 EUR in so zagotovljena na proračunskih postavki 5221 Razvoj malega gospodarstva – sofinanciranje.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih znaša:

a) za ukrep A v predvideni višini 100.000 EUR,

b) za ukrep B v predvideni višini 5.000 EUR,

c) za ukrep C v predvideni višini 5.000 EUR,

d) za ukrep D v predvideni višini 11.000 EUR,

e) za ukrep E v predvideni višini 4.000 EUR.

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Koli­kor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpo­ložljivih sredstev. Kolikor bo kljub temu, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi­denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

– Splošni pogoji:

1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:

1.1. Mikro in majhna »enotna« podjetja, ki izpol­njujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja:

a) Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od na­slednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.

b) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:

– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,

– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR,

– vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR.

1.2. Samostojni podjetniki posamezniki (pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno upošte­vajo).

1.3. Strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih.

1.4. Izraz »enotno« podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar­jev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na­vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po­godbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede­nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

1.5. Navedeni upravičenci morajo imeti sedež de­javnosti na območju Občine Krško. Do sredstev je upra­vičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven Ob­čine Krško, kolikor ima poslovno enoto v Občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim bivališčem v Občini Krško in investira na območ­ju Občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.

2. Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se­znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri­marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) opravljajo naslednje dejavnosti iz področja grad­beništva po SKD 2008: F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, 42.110 Gradnja cest, F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic, F42.130 Grad­nja mostov in predorov, F42.210 Gradnja objektov oskrb­ne infrastrukture za tekočine in pline, F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in teleko­munikacije, F42.910 Gradnja vodnih objektov, F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, F43.110 Rušenje objektov, F43.120 Zemeljska pripravljalna dela, F43.130 Testno vrtanje in sondiranje, F43.310 Fasaderska in štu­katerska dela, F43.342 Pleskarska dela, F43.390 Druga zaključna gradbena dela, F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela.

V primeru, da ima podjetje registrirano več dejav­nosti, ni upravičeno do dodelitve sredstev za zgoraj navedene dejavnosti.

c) opravljajo dejavnosti iz področja trgovine po SKD 2008, (upravičene dejavnosti iz področja trgovine pa so: G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo, G47.761 Tr­govina na drobno v cvetličarnah, G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali),

d) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči­ne Krško ali do države (DURS itd.),

e) so v postopku izvršbe zaradi neporavnanih ob­veznosti,

f) so v lastništvu ali solastništvu Občine Krško,

g) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

h) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah, in sicer je podjetje v težavah:

– kadar tekoča izguba kapitalske družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 12 me­secih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

– kadar tekoča izguba osebne družbe, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico ka­pitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, in je teko­ča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

i) so za isti namen že ali še bodo pridobila sred­stva iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov,

j) imajo podeljeno koncesijo.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali in bili plačani v razpisnem ob­dobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je določen za oddajo vlog (razen pri ukrepu C – sejmi, kjer so navedeni drugačni pogoji).

4. Posamezen upravičenec se lahko prijavi na več ukrepov, vendar na posamezen ukrep samo z eno vlogo.

5. Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva na pod­lagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 107. in 108. členov Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

6. Skupni znesek pomoči de minimis, dode­ljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev drža­ve, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo v ko­mercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

7. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi­mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

8. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na raz­pis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh vlagateljev – med seboj povezanih podjetij, zavr­njene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih krvnih sorodnikov v ravni vrsti do vključno drugega ko­lena in stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, njiho­vih sorodnikov po svaštvu do vštetega drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izvenzakonskih partnerjev. Isti lastnik več gospodarskih družb ali s.p. se lahko prijavi na razpis le z eno gospodarsko družbo ali s.p.

9. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci, se pri upra­vičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV). Neupravičeni stroški pri vseh prijaviteljih so: dajatve, ki jih predpisuje država npr. carina; transportni, potni ali tovorni stroški, stroški pakiranja, poštnine, zavarovanja itd.

10. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresnič­nih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila po­godbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v en­kratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest­mi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku ter izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.

11. V primerih, ko podjetje pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – funk­cionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja, član poslo­vodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe:

A. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vla­ganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje) zaradi usta­novitve novega podjetja, razširitve obstoječega pod­jetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, iz­boljševanje kakovosti proizvodov in storitev).

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme oziro­ma nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje),

– investicija, ki je predmet subvencije, mora biti izvedena na območju Občine Krško in se mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako dejavnost,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,

– posamezni upravičenec se lahko na ta ukrep pri­javi le s tremi investicijami, ki predstavljajo zaključeno celoto.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 25% upravičenih stroškov posamezne investicije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in­ventar), ki je namenjena za opravljanje dejavnosti, za ka­tero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja:

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre­segati 850 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, ko­likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna nabavna vrednost te opreme presega 850 EUR, pri tem mora biti nabavna vrednost posameznega računa naj­manj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (raz­lične police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), kopirnih strojev, igralnih avtomatov, promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev, spletnih strani itd.), opreme za varovanje in video nadzor, nepremičnin, šotorov, kontej­nerjev, elektrokomunikacijske opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, klimatskih naprav, čistilnih naprav, sonč­nih elektrarn, sončnih kolektorjev, snežnih plugov, visoko­tlačnih čistilcev, gradbenih odrov; transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu; opreme, ki je sestavni del zgradbe in je vgrajena v objekt pri visoki gradnji (npr. dvigala, samozapiralna vrata itd.) in nizki gradnji (npr. poligoni, platoji, igrišča itd.),

– v primeru leasinga se kot skupna vrednost inve­sticije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdob­ju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti), zato je potrebno priložiti amortizacijski načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, li­cence, tehnološko znanje), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij.

c) Nakup nove proizvajalne/storitvene opreme ali ne­materialnih pravic je dovoljen le od tretjih oseb. V naspro­tnem primeru ni upravičen strošek, kadar gre za nakup:

– med krvnimi sorodniki v ravni vrsti do vštetega drugega kolena (starši, stari starši, otroci, vnuki) ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (bratje, sestre, nečaki, nečakinje, strici, tete), sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena (tasti, tašče, zeti, snahe, očimi, mačehe, pastorski, pastorke, svak, svakinja), med za­koncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupno­sti ter med oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem,

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi lastnica gospodarske družbe,

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž­be in to gospodarsko družbo,

– med povezanimi družbami, ki se skladno z določili veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane družbe.

Merila za ocenjevanje vlog ukrepa A:

Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnje­vanja pogojev in meril tega javnega razpisa. V spodnji tabeli »Kategorija meril« so merila točkovanja, na pod­lagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega števila točk od najve­čjega števila do najmanjšega števila točk.

Višina prejete pomoči bo odvisna od prejetega šte­vila točk iz tabele »Kategorija meril« po naslednjih kri­terijih

Število točk

% višine pomoči

od 41 do 53

25%

od 36 do 40

23%

od 26 do 35

20%

od 21 do 25

18%

od 16 do 20

15%

od 11 do 15

13%

od 5 do 10

10%

0 točk

0%

 

Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno (%) dodeljevala na podlagi zgornje tabele višine pomoči. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent višine pomoči vsem prejemnikom sorazmerno znižal.

Posamezna vloga lahko pri vsaki kategoriji meril dobi točke samo enkrat.

z. št.

 

Kategorija meril

 

Točke

 

1.

Vrsta investicije – nakup nove proizvajalne/storitvene opreme oziroma nematerialnih pra­vic zaradi

 

1.1

Ustanovitve novega podjetja oziroma postavitve novega obrata

17

1.2

Razširitve dejavnosti in/ali uvedba novega proizvoda ali storitve

15

1.3

Širitve oziroma modernizacije proizvodnje z obstoječimi izdelki in storitvami

13

2.

Trenutno število zaposlenih

 

2.1

0 zaposlenih

0

2.2

do vključno 5 zaposlenih

7

2.3

od 5 do 10 zaposlenih

12

2.4

nad 10 zaposlenih

16

3.

Prejemnik sredstev Občine Krško

 

3.1

Podjetje še ni nikoli prejelo sredstev iz ukrepa A – investicije od Občine Krško

15

3.2

Podjetje je že prejelo sredstva iz ukrepa A – investicije od Občine Krško

0

4.

Urejenost vloge

 

 

Vsebina vloge je urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji

5

 

Vsebina vloge NI urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji

0

 

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep A – naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij.

b) Izjava za ukrep A o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2013,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2014,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2015.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Kr­ško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in kopije potrjenih obrazcev prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Izjava vlagatelja, da zoper njihovo podjetje ni uve­den postopek izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti.

g) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2013 in 2014).

h) Podroben vsebinski opis posamezne izvedene investicije (vrsta investicije, razlogi zanjo itd.) in stro­škovno razdelana konstrukcija izvedene investicije (na­vedite specifikacijo posameznih stroškov in št. računov investicije, datume plačila računov, skupno vrednost posamezne investicije brez DDV in z DDV, skupno vrednost vseh prijavljenih investicij).

i) Dokazila o izvedbi investicije in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačanih računih (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno, na kateri račun se nanaša), kupoprodajne pogodbe, pogodbe o nakupu patenta, licence itd. V primeru leasinga je potrebno priložiti amortizacijski načrt. Iz računov in pogodb mora biti razvidno, za katero vrsto materialne oziro­ma nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna specifikacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd.).

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep A.

B. Svetovalne storitve za izdelavo razpisne doku­mentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise

Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k prijavam na državne in mednarodne javne razpise, zato so sred­stva tega ukrepa namenjena sofinanciranju stroškov svetovalnih storitev, ki jih imajo podjetniki pri izdelavi razpisne dokumentacije za prijave na državne ali med­narodne razpise z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za razširitev proizvodnje oziroma za tehno­loške posodobitve. Sredstva niso namenjena prijavam na razpise aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje (npr. usposabljanje na delov­nem mestu, javna dela itd.).

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so naročniki svetovalnih storitev za namen prijave na državne in mednarodne javne razpise,

– med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena dela,

– svetovalne storitve za prijavljeni projekt na ta razpis ne smejo biti sofinancirane iz programa vavčer­skega svetovanja ali drugih javnih virov,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov zunanje svetovalne organizacije,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški zunanjega svetovalca oziroma svetoval­nega podjetja, ki so občasnega značaja in so nastali izključno za pripravo in izdelavo projektov in razpisne dokumentacije, ki je predmet prijave na državni ali mednarodni razpis in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo,

– svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega ozi­roma periodičnega značaja ter niso povezane z običaj­nimi obratovalnimi stroški podjetja, kot so npr. stroški davčnega in pravnega svetovanja, reklame ipd.,

– svetovalne storitve niso namenjene prijavam na razpise in pozive aktivne politike zaposlovanja, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje (npr. usposabljanje na delovnem mestu, javna dela itd.),

– neupravičeni stroški so tisti stroški svetovalnih storitev, ki jih podjetje lahko uveljavlja kot upravičene stroške pri prijavi na državni oziroma mednarodni javni razpis, ki je predmet tega ukrepa.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep B – svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije.

b) Izjava za ukrep B o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2013,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2014,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2015.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz­pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen čas.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Izjava vlagatelja, da zoper njihovo podjetje ni uve­den postopek izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti.

g) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2013 in 2014).

h) Podroben vsebinski opis in namen izvedenih svetovalnih storitev (kdo je objavil razpis, naziv razpisa, datum in kraj objave razpisa ter rok za oddajo prijav, za kakšen namen in višino sredstev ste kandidirali, opis vsebine projekta iz prijave na javni razpis, višina odobre­nih sredstev na razpisu, naziv svetovalca in specifikacija ur svetovanja itd.) ter stroškovno razdelana konstrukcija svetovalnih storitev (navedite specifikacijo posameznih svetovalnih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

i) Dokazila o izvedenem svetovanju ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije besedila javnega razpisa, kopije oddanega projekta na javni razpis in potrdilo o oddaji projekta na razpis, kopi­je računov in dokazil o plačanih računih za svetovanje (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz ka­terega je jasno razvidno in označeno, na kateri račun se nanaša), pogodbe itd.

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep B.

C. Promocija izdelkov in storitev na sejmih in raz­stavah

Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podje­tij na sejmih in razstavah v Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo razvoj svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– upravičenci so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tujini,

– sofinancira se le prva udeležba na določenem sej­mu ali razstavi, zato prejemniki iz predhodnih razpisov, ki so za določen sejem ali razstavo že dobili sredstva, niso upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa za enak sejem ali razstavo,

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (razen pri mednarodnih sejmih, pri katerih je potrebno plačilo po predračunu z datumom, ki je pred tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred razpisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem razpisnem obdobju).

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 50% upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– najem, postavitev in delovanje stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu ali razstavi,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udeležencev na sejmu in prevozni stroški raz­stavnih eksponatov, stroški reprezentance.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep C – promocija na sej­mih in razstavah.

b) Izjava za ukrep C o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2013,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2014,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2015.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz­pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Izjava vlagatelja, da zoper njihovo podjetje ni uve­den postopek izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti.

g) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2013 in 2014).

h) Podroben vsebinski opis izvedenega promocij­skega nastopa na posameznem sejmu ali razstavi (ka­terega sejma ali razstave ste se udeležili, razlogi za ude­ležbo, datum udeležbe, poročilo o izvedenem nastopu in promociji) in stroškovno razdelana konstrukcija nastalih stroškov (navedite specifikacijo posameznih promocij­skih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

i) Dokazila o izvedbi promocije na sejmih in razsta­vah ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču­nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno, na kateri račun se nanaša). Razen pri mednarodnih sejmih, pri katerih je potrebno plačilo po predračunu z datumom, ki je pred tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred raz­pisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem razpisnem obdobju.

j) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep C.

D. Posebno usposabljanje in dodatno izobraže­vanje

Namen ukrepa je spodbujanje podjetnikov in nji­hovih zaposlenih k posebnemu usposabljanju in doda­tnemu izobraževanju, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali de­lovna področja.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– do sredstev so upravičena mikro in majhna eno­tna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki se udeležujejo posebnih usposabljanj in dodatnih izobra­ževanj ter imajo izdelan letni program usposabljanj in izobraževanj zaposlenih v podjetju (vsebuje predvidene vrste programov izobraževanj in usposabljanj ter pred­videno število udeležencev),

– upoštevajo se le posebna usposabljanja in do­datna izobraževanja za razvoj registrirane dejavnosti podjetja, ki jo podjetje dejansko opravlja (seminarji, po­sveti, tečaji uporabe novih tehnologij, strojev, orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraže­vanja, določeni preizkusi znanja po sekcijah), izločena pa so osnovna izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene stopnje izobrazbe),

– upoštevajo se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 45% upravičenih stroškov posebnih usposabljanj in dodatnih izobraževanj,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 20% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški predavatelja, stroški udeležencev, kotiza­cije, stroški najema prostorov in opreme,

– ne upoštevajo se potni stroški, dnevnice in stroški prenočišč predavateljev in udeležencev.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep D – posebno usposa­bljanje in dodatno izobraževanje.

b) Izjava za ukrep D o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Dokazilo o registraciji – fotokopija rednega izpisa iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev od datuma prijave na razpis (lahko je elektronski izpis iz ePRS od AJPES-a).

d) Dokazilo o številu zaposlenih iz lastnih evidenc:

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2013,

– podatek o povprečnem številu delavcev v letu 2014,

– seznam zaposlenih oseb v letu 2015.

Kolikor je sedež dejavnosti podjetja izven Občine Krško in ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo oziroma iz­pis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce prijav delavcev v zavarovanje M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe zaposlene za nedoločen.

e) Fotokopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Izjava vlagatelja, da zoper njihovo podjetje ni uve­den postopek izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti.

g) Finančni izkazi o poslovanju – fotokopije bilanc stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve leti (2013 in 2014).

h) Izdelan letni program izobraževanja in usposa­bljanj podjetja za leto 2015 (vrste programov izobraže­vanj in usposabljanj ter predvideno število udeležencev).

i) Podroben vsebinski opis izvedenih usposabljanj in izobraževanj (vrsta izobraževanja oziroma usposa­bljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam udeležencev in delovno mesto v podjetju, razlogi za udeležbo na izo­braževanju oziroma usposabljanju) ter stroškovno raz­delana konstrukcija izvedenega izobraževanja ali uspo­sabljanja (navedite specifikacijo posameznih stroškov in računov, skupno vrednost vseh stroškov brez DDV in z DDV, datum plačila računov).

j) Dokazila o izvedbi usposabljanj oziroma izobraže­vanj in stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in kopije dokazil o plačilu raču­nov (bančni izpis prometa na transakcijskem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno, na kateri račun se nanaša), potrdila o opravljenem izobraževanju oziro­ma vabilo in program posameznega izobraževanja ozi­roma usposabljanja (kolikor za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil).

k) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep D.

E. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva

Namen ukrepa je spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se udele­žujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za pod­jetnike (strokovne konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredova­nje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost udeležencev.

Pogoji za pridobitev sredstev:

– društvo oziroma združenje mora biti registrirano na podlagi Zakona o društvih,

– društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini Krško in opravljati dejavnost na območju Občine Krško,

– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s prido­bitno dejavnostjo,

– sofinancirajo se programske aktivnosti društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,

– upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu z da­tumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.

Intenzivnost pomoči:

– v višini do 40% upravičenih stroškov za posame­zen namen,

– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 25% od skupno razpisanih sredstev za ta ukrep.

Upravičeni stroški:

– stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozi­jev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje),

– neupravičeni stroški: stroški občnega zbora, zbo­ra članov društva ipd., koledarji itd.

Zahtevana dokumentacija:

a) Prijavni obrazec za ukrep E – strokovna društva in združenja.

b) Izjava za ukrep E o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.

c) Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

d) Kopija temeljnega akta društva (statut oziroma pravila o delu), iz katerega je razvidna dejavnost društva in odraža zadnje dejansko stanje.

e) Kopija potrdila od pristojne davčne izpostave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in po­slovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.

f) Izjava vlagatelja, da zoper njihovo društvo ni uve­den postopek izvršbe zaradi neporavnanih obveznosti.

g) Kratka predstavitev vlagatelja ter vsebinsko in finančno poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu 2014.

h) Vsebinsko in finančno ovrednoten program dela društva oziroma združenja za leto 2015.

i) Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih pro­gramskih aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem ob­dobju (opis aktivnosti, razdelan stroškovnik – specifika­cija posameznih stroškov in računov, skupna vrednost vseh stroškov po posameznih aktivnostih, datum plačila računov).

j) Dokazila o izvedenih programskih aktivnosti društva oziroma združenja ter stroških, ki so nastali in bili plačani v razpisnem obdobju: kopije računov in doka­zil o plačilu računov (bančni izpis prometa na transakcij­skem računu, iz katerega je jasno razvidno in označeno, na kateri račun se nanaša).

k) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe za ukrep E.

V. Vsebina vloge

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za odda­jo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani do­kumentaciji.

Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene ocenjevanja.

VI. Rok za oddajo vlog in način prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede, 23. 9. 2015, na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav­nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Vloge je potrebno oddati za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovoj­nicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z oznako:

A. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – nakup opreme in nematerialnih investicij, 302-2/2015«,

B. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – sveto­valne storitve, 302-3/2015«,

C. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – promo­cija na sejmih in razstavah, 302-4/2015«,

D. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – uspo­sabljanje in izobraževanje, 302-5/2015«,

E. »Ne odpiraj – vloga za javni razpis MG – strokov­na društva in združenja, 302-6/2015«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko­misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje­ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog z ogle­dom na terenu vzorčno preverila resničnost podatkov.

6. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško ter pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

7. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode­ljenih sredstev.

8. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre­jemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 60 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči­ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur, na Oddelku za gospodar­ske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.

 

Občina Krško