New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12, 109/12; ZPNačrt-B) (v nadaljevanju: ZPNačrt – spremembe) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 5. redni seji dne 21. 1. 2013 sprejel

 

S K L E P
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parceli št. 5775/1 v k.o. Turnišče

 

I.

 

Ta sklep nadomešča Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09, 83/12) (v nadaljevanju: OPN Turnišče) v delu na katerega se sklep o manjši širitvi naselja nanaša, tako da določa širitev območja stavbnih zemljišč, ki se urejajo s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN Turnišče.

 

II.

 

Manjša širitev območja stavbnih zemljišč se, v skladu s ZPNačt-om – spremembe, dopusti na podlagi pobude lastnika parcele št. 5775/1 iz k.o. Turnišče, zaradi razširitve obstoječe kmetije.

 

III.

 

Območje stavbnega zemljišča se razširi tako, da se razširi oziroma dodatno vključi del parcele št. 5775/1 v k.o. Turnišče, v skupni izmeri 4549 m² za potrebe umestitve kmetijskih in spremljajočih objektov.

 

IV.

 

Območje širitve je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

 

V.

 

Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

VI.

 

Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.

 

Št. 124/2013-5/IR

Turnišče, dne 21. januarja 2013

 

Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.

Priloga: Prikaz manjše širitve