New Page 3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB1, 38/12, 57/2014), Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Videm v najem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2011) Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2011), Odloka o ustanovitvi režijskega obrata (Ur.l. RS, št. 21/1997), Odloka o komunalnih taksah v Občini Videm (Naš glas-uradne objave Občine Videm, št. 01/1997, Ur.l. RS, št. 98/1999) in Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Videm ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011 in 24/2011) je občinski svet Občine Videm na svoji 5. redni seji, dne 31.03.2015 sprejel

 

SKLEP

O SPREMEMBAH SKLEPA O CENIKIH V OBČINI VIDEM ZA LETO 2015

 

1.člen

Spremeni se 7. točka prvega člena Sklepa o cenikih v Občini Videm za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014), ki se nanaša na plačila honorarjev uredniškega odbora

 

7.       Honorar uredniškega odbora

 

Honorar uredniškega odbora

Neto izplačilo v   EUR

Tekst – navaden (za stran – 30 vrstic;1900 znakov)

5,36

Tekst – intervju (za stran)

10,72

Naslovnica

17,84

Fotografija

5,36

Lektoriranje na stran

2,08

Sestanek kot imajo odbori

 

Urednikovanje za eno številko

178,24

 

2.člen

Spremembe sklepa se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka:007-02/2015-05

Datum: 31.03.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan