New Page 2

POPRAVEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2012

I.

V Odloku o proračunu občine Lovrenc na Pohorju za leto 2012, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, številka 34/2011, se v 2. členu (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) v splošnem delu proračuna Občine Lovrenc na Pohorju na ravni podskupin kontov, popravi naslednje besedilo:

403 Plačila domačih obresti                  30.250

409 Rezerve                                       20.555

II.

Vsa ostala določila ostanejo nespremenjena.

 

Občina Lovrenc na Pohorju

 

Župan Joško Manfreda