New Page 1

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99) ter v skladu z 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je občinski svet Občine Markovci na 14. seji, dne 23.03.2000 sprejel

 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBI

 

 

PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV

 

 

1. člen

 

 

V prvem odstavku 6. člena Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Radia Tednik Ptuj, št. 2/99 in 10/99), se besedilo: "13% za člana in 14% za predsednika delovnega telesa" črta in se nadomesti z besedilom: "15% za člana in predsednika delovnega telesa"…

 

 

2. člen

 

 

Na koncu prvega odstavka 19. člena pravilnika se črtata besedi "ali župan".

 

 

V zadnjem stavku 19. člena se besede: "v dvojnem določenem znesku." črtajo in se nadomestijo z besedami: "v višini 3% (tri odstotke) županove plače".

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Radia Tednik Ptuj.

 

 

Številka: 110-07-15/99

 

 

Datum: 23.03.2000

 

 

Župan Občine Markovci

 

 

Franc KEKEC, s.r.