New Page 2

Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Ur. l. RS, št. 25/14), Odloka o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2007) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo Slovenskih občin št,. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 26. redni seji dne, 11.09.2014 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI RADENCI

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni 3. člen Odloka o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2007) in se glasi:

»Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje Vlada RS enkrat letno, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turistične takse na območju Občine Radenci znaša 8,8 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.«

 

2. člen

Ostali členi Odloka o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2007) ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Ta Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Radenci začne veljati 15. dan  po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2015.

 

Štev:  322-0018/2014

Datum: 12.09.2014

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan