New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/07 , 108/09; v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter v povezavi s 26. členom Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je župan Občine Šenčur sprejel:

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠENČUR

(SPREMEMBA 05)

 

1. člen

Uvodne določbe

(1) S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/17 in 4/18; v nadaljevanju: SD OPN 05).

 

2. člen

Oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta

(1) Priprava SD OPN 05 se izvede na podlagi pobude investitorjev za realizacijo investicijskih namer, ki so skladne z usmeritvami strateškega dela OPN, vendar zaradi določil izvedbenega dela OPN niso mogoče.

(2) Pobude investitorjev se nanašajo na potrebe po umestitvi in gradnji pomožnih objektov (nadstrešnice, šotori, pokrite skladiščne površine) za izvajanje gospodarskih dejavnosti na območju gospodarske cone Šenčur ter na potrebe umeščanja in gradenj gospodarskih poslopij za potrebe razvoja kmetijskega gospodarstva na območju naselja Voklo.

 

3. člen

Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo

(1) Območje načrtovanja SD OPN 05 obsega enote urejanja prostora ŠE-49 Šenčur in VO-05-Voklo.

(2) Strateški del OPN se ne spreminja. Osnovna namenska raba prostora se ne spreminja.

(3) SD OPN 05 se nanašajo na spremembo podrobnejše namenske rabe za območje enote urejanja prostora VO-05 Voklo.

(4) SD OPN 05 se nanašajo tudi na spremembo podrobnih ali posebnih prostorskih izvedbenih pogojev izvedbenih pogojev za gradnjo objektov na območju načrtovanja oziroma širše, v kolikor se bo takšna rešitev izkazala za ustrezno.

(5) Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo po rednem postopku v skladu s 46. do 52. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

 

4. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

(1) Strokovne rešitve temeljijo na analizi investicijskih namer, analizi in prikazu stanja prostora, analizi določil veljavnega OPN ter smernicah in mnenjih nosilcev urejanja prostora.

(2) Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

 

5. člen

Rok za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz

(1) Predvidene so naslednje aktivnosti za pripravo in sprejem SD OPN 05:.

 

ID

FAZA

Rok

1

Izdelava osnutka SD OPN 05

15 dni po sprejemu sklepa in izdelavi strokovnih podlag, idejne rešitve in utemeljitev

2

Priprava gradiva za objavo SD OPN 05 na portalu ministrstva pristojnega za prostor

3 dni po potrditvi osnutka SD OPN 05 s strani Občine

3

Pridobitev prvih mnenj in odločbe ministrstva pristojnega za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

v skladu z zakonsko predpisanimi roki

4

Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 05 in priprava gradiva za prvo obravnavo na Občinskem svetu

15 dni po uskladitvi s prvimi mnenji nosilcev urejanja prostora

5

Prva obravnava odloka s SD OPN 05 na občinskem svetu

V skladu s postopkom, ki ga vodi Občina Šenčur

6

Priprava gradiva za javno razgrnitev SD OPN 05  

5 dni po prvi obravnavi na Občinskem svetu

7

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 05

30 dni

8

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave

10 dni po zaključku javne razgrnitve

9

Izdelava predloga na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti ter priprava gradiva za objavo predloga SD OPN 05 na portalu Ministrstva pristojnega za prostor

10 dni po sprejemu stališč do pripomb

10

Priprava usklajenega predloga SD OPN 05

15 dni po uskladitvi z drugimi mnenji nosilcev urejanja prostora

11

Druga obravnava in sprejem odloka SD OPN 05 na Občinskem svetu

v skladu s postopkom, ki ga vodi Občina Šenčur

 

(2) Terminski plan je informativne narave in se lahko glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta spremeni.

 

6. člen

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN 05 so:

1.  Za področje razvoja poselitve: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.  Za področje ohranjanja narave: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;

3.  Za področje varstva kulturne dediščine: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

4.  Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:

·       MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

·       DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;

5.  Za področje pomorskega in zračnega prometa: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

6.  Za področje zaščite in reševanja: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

7.  Za področje oskrbe z električno energijo: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

8.  Za področje oskrbe s plinom: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

9.  Za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki: KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

10. Za področje občinskega urejanja prostora in lokalne gospodarske javne infrastrukture: OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.

(2) V skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, se osnutek prostorskega akta pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

(3) Če se v postopku priprave SD OPN 05 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem

(1) Stroške priprave prostorskega akta in potrebnih strokovnih podlag nosijo pobudniki za pripravo SD OPN 05, v skladu s pogodbo št.350-1/2018-6, z dne 21.2.2018.

(2) Občina Šenčur nosi stroške vodenja postopka, obravnave in sprejema SD OPN 05.

 

8. člen

Objava in začetek veljavnosti sklepa

(1) Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi na spletni strani Občine Šenčur.

 

Številka: 350-00006-2018-004

Datum: 10. 4. 2018

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan