New Page 2

Številka: 900-31/2016-2452/04)

Datum: 14.12.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21.12.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.11.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Kadrovske zadeve (gradivo)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2)

4. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - hitri postopek (gradivo)

5. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 - 2. obravnava (gradivo)

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu - 2. obravnava (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj -1. obravnava - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj -1. obravnava - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

9. Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo)

10. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Avtobusni terminal v Kranju - 1. obravnava (gradivo)

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja PI 8 Planina vzhod - 1. obravnava - predlog za hitri postopek (gradivo)

12. Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020 - predlog (gradivo)

13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

14. Sklep o začasnem prenehanju delovanja enote Kranjskih vrtcev v OŠ Jakoba Aljaža (gradivo)

15. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017 (gradivo)

16. Sklep o povprečni gradbeni ceni za koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2017 (gradivo)

17. Pobuda za celovito analizo delovanja vrtcev v MOK (gradivo)

18. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4)

 

 Priloge: - sklepi komisij (gradivo)
             - okvirni terminski plan (gradivo)

 

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan