New Page 2

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), prvi odstavek 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. in 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) ter 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95, 2/96 in 20/96) je Občinski svet občine Rogašovci na 3. seji dne 26. 2. 1999 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Jurij

1. člen

V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij (Uradni list RS, št. 25/97) se spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da glasi:

“Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja, in sicer:

1. za matično šolo: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sv. Jurij in Večeslavci;

2. za podružnično šolo Pertoča: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci;

3. za podružnično šolo Serdica: Serdica, Sotina in Ocinje“.

2. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 015 03-53/99-1

Rogašovci, dne 26. februarja 1999.

Župan

Občine Rogašovci

Janko Halb, dipl. ek. l. r.