New Page 2

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 49/06 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Zreče na seji dne 20. 11. 2006 sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I.

Občinska volilna komisija Občine Zreče ugotavlja:

1. da je Borisu Podvršniku, roj. 7. 2. 1963, stanujočemu Cesta talcev 6, Zreče, kandidatu pod zap. št. 1 z liste SDS, dne 9. 11. 2006 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče skladno z Ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine Zreče, številka 03200-0002/2006, z dne 9. 11. 2006, ki je dne 18. 11. 2006 postal pravnomočen;

2. da je mandat za člana Občinskega sveta Občine Zreče prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 7 z liste SDS, Štefana Kronekerja, roj. 31. 8. 1959, stanujočega Prešernova ulica 10, Zreče, ki je dne 20. novembra 2006 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče.

II.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Šifra: 04100-0013/2006

Zreče, dne 20. novembra 2006

 

Predsednica

Občinske volilne komisije

Zdenka Košir l.r.