New Page 2

Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010) je občinski svet na 7. redni seji dne 07. 12. 2011 sprejel naslednji

SKLEP

O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH HIŠ,

STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V OBČINI CERKLJE

NA GORENJSKEM za leto 2012

1. člen

S tem sklepom se določa gradbena cena koristne stanovanjske površine, ki je element za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin.

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2012 znaša za:

- naselje Cerklje 838,85 EUR

- ostala naselja 805,32 EUR

2. člen

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi se v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem, uporablja pa se od 01. 01. 2012.

Številka: 032-06/2010-43

Datum: 09. 12. 2011

Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l. r.