New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 29. 6. 2011 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

tretjega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 113/06)

v naslednjem besedilu:

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen (Uradni list RS, št. 113/06) se določba tretjega odstavka 11. člena, ki se nanaša na prepoved bivanja izven poselitvenih območij: »Postavitev počitniških prikolic izven poselitvenih območij je prepovedana.« razlaga tako, da je izven poselitvenih območij prepovedana postavitev počitniških prikolic, bivalnih zabojnikov, šotorov in drugih podobnih objektov katerih namen je praviloma začasno prenočevanje in bivanje, ter je v navedenih objektih izven poselitvenih območij prepovedano bivati.

Št. 032-10/2011-7

Komen, dne 29. junija 2011

Župan

Občine Komen

Danijel Božič l.r.