New Page 2

 

Na podlagi 22. člena zakona o finaciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87), 25. člen zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US in 35/97) ter 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95 in 33/97) je Občinski svet občine Tržič na 25. redni seji dne 27. 11. 1997 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

 

 

1. člen

 

 

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87) se v 8. členu doda nov tretji odstavek, ki glasi:

 

 

“Izjemno ugodne lokacije so tudi na stavbnih zemljiščih znotraj III. območja, ki se nahajajo v območju mejnih prehodov in opravljajo dejavnost trgovine na območju mejnih prehodov. Ovrednotijo se tako, da se seštevek točk po predhodnih členih zviša za 100-kratnik tega seštevka.”

 

 

2. člen

 

 

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki glasi:

 

 

“Z denarno kaznijo od 90.000 SIT do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec plačila, če:

 

 

a) ne vloži zahteve, da se ji določi nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v roku 30 dni po pridobitvi pravice uporabe zemljišča ali če ne vloži zahteve, da se ji določi nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v roku 30 dni po pričetku uporabe stavbe;

 

 

b) v določenem roku ne prijavi osnov za odmero nadomestila;

 

 

c) prijavi nepravilne osnove za odmero nadomestila.

 

 

Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

 

 

 

Št. 401-06/97-06

Tržič, dne 27. novembra 1997.

Predsednik

Občinskega sveta

občine Tržič

Peter Smuk, dipl. inž. 1. r.