New Page 2

 

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi/ZLS/ (Ur.l. RS, št. 72/1993, 6/1994 Odl.US: U-I-13/94-65, 45/1994 Odl.US: U-I-144/94-18, 57/1994, 14/1995, 20/1995 Odl.US: U-I-285/94-105, 63/1995, 73/1995 Odl.US: U-I-304/94-9, 9/1996 Odl.US: U-I-264/95-7, 39/1996 Odl.US: U-I-274-95, 44/1996 Odl.US: U-I-98/95, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 Odl.US: U-I-39/95, 74/1998, 12/1999 Skl.US: U-I-4/99, 36/1999 Odl.US: U-I-313/96, 59/1999 Odl.US: U-I-4/99, 70/2000, 94/2000 Skl.US: U-I-305-98-14, 100/2000 Skl.US: U-I-186/00-10, 28/2001 Odl.US: U-I-416/98-38, 87/2001, 16/2002 Skl.US: U-I-33/02-7, 51/2002, 108/2003 Odl.US: U-I-186/00-21, 77/2004 Odl.US: U-I-111/04-21, 72/2005), 22. člena Zakona o javnih uslužbencih/ZJU/(Ur.l. RS, št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Ur.l. RS, št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 22. redni  seji, dne 1. 12. 2005  sprejel naslednji

 

 

 

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

1.       člen

 

 

16. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:

 

 

 

 

 

Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, lahko opravlja naslednje dejavnosti:

 

 

1.       javna snaga in čiščenje javnih površin;

 

 

2.       urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;

 

 

3.      izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti;

 

 

4.       upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;

 

 

5.       urejanje in vzdrževanje pokopališč;   

 

 

6.       pogrebne storitve;

 

 

7.       oskrba s plinom;

 

 

8.       urejanje javnih parkirišč;

 

 

9.       javna razsvetljava v naseljih;

 

 

10.   upravljanje javnih stanovanj;

 

 

11.   upravljanje poslovnih prostorov;  

 

 

12.   zimska služba;

 

 

13.   vzdrževanje športno rekreacijskih objektov

 

 

14.   vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov;

 

 

15.   rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela;

 

 

16.   gospodarjenje z zazidanimi in nezazidanimi stavbnimi zemljišči;

 

 

17.   vzdrževanje in obnavljanje občinskih objektov.

 

 

18.   vodenje javnih del

 

 

19.   urejanje in vzdrževanje plakatnih mest in reklamnih objektov;

 

 

20.   druga dela in naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih določi občinski svet;

 

 

 

 

 

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena režijski obrat s področja javnih služb opravlja tudi naslednje naloge:

 

 

1.       strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z upravljanjem, načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb;

 

 

2.       investicijsko načrtovanje, gospodarjenje z objekti in napravami gospodarske infrastrukture in javnimi površinami, vodenje investicij, gradbeni nadzor;

 

 

3.       nadzor nad kakovostjo in ekonomičnostjo poslovanja gospodarskih javnih služb;

 

 

4.       naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb,

 

 

5.       naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe gospodarskih javnih služb;

 

 

6.       strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in izbiro izvajalcev za koncesioniranje javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb;

 

 

7.       strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb;

 

 

8.       določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ter če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,

 

 

9.       dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb;

 

 

10.   pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil v primerih, ko to ni preneseno na izvajalce javnih služb,

 

 

11.   druge naloge določene z zakonom, predpisom občine ali programi dela.

 

 

 

 

 

2.       člen

 

 

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Šifra:    015-03-47/05

 

 

Datum: 6. 12. 2005

 

 

 

 

 

 

Jože Murko

podžupan

Občine Kidričevo