New Page 1

Evidenca socialnega položaja družin

1. Naziv institucije:

Občina Loški Potok
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca socialnega položaja družin
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava

4. Opis vsebine:

Po 45. členu Zakona o vrtcih /ZVrt/ uprava lokalne skupnosti vodi evidenco socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev. Evidenca socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok vsebuje podatke o:

- dohodkih, prejemkih in premoženju družinskih članov,

- številu družinskih članov,

- drugih dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na določitev višine plačila ter

- plačilih staršev.

5. Pravne podlage: Zakon o vrtcih /ZVrt/ SOP 1996-01-0569
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): otrok
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Loški Potok
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 15.3.1996
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktor občinske uprave: Viljem Vesel, e-pošta: viljem.vesel@loski-potok.si