New Page 1

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/9,124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZU in 110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12) je Župan Občine Starše dne 22. decembra 2014 sprejel

SKLEP

o začasnem financiranju Občine Starše v obdobju januar –

marec 2015

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Starše (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja)

2. člen

( podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Starše za leto 2014 (Medobčinski uradni vestnik št. 26 – 30.12.2012 – v nadaljevanju : odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih :

 

V EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Začasno

financiranje

januar-marec2015

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.       SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

791.918

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

767.838

70 DAVČNI PRIHODKI

593.646

700 Davki na dohodek in dobiček

569.712

703 Davki na premoženje

8.296

704 Domači davki na blago in storitve

15.076

     706 Drugi davki

562

71 NEDAVČNI PRIHODKI

174.192

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

124.607

711 Takse in pristojbine

979

712 Globe in druge denarne kazni

3.057

714 Drugi nedavčni prihodki

41.850

72 KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev

 

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

24.080

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

24.080

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

966.913

40 TEKOČI ODHODKI

264.921

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

88.246

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

13.728

402 Izdatki za blago in storitve

162.537

403 Plačila domačih obresti

0

409 Rezerve

 

41 TEKOČI TRANSFERI

273.420

410 Subvencije

5.323

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

144.791

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

14.278

413 Drugi tekoči domači transferi

109.028

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

428.571

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

428.571

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (i.-ii.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-174.994

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 0

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

 

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

(440+441+442+443)

224 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

224

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

224 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

-224

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55 ODPLAČILA DOLGA

 

550 Odplačila domačega dolga

 

IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV. +VII.-II.-V. –VIII.)

-175.218

X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

180.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za njegovo realizacijo že predvidena v proračunu za leto 2014 in gre pri tem za plačevanje obveznosti iz že prejetih pogodb.

4. člen

(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo na ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen

(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41.,43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V ČASU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen

(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, potrebne za odplačilo glavnice dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

 

Številka: 41000-4/2014

Datum: 22. december 2014

 

Župan Občine Starše

Bojan Kirbiš, s.r.