New Page 2

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 25. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel

 

O D L O K 

o turistični in promocijski taksi v Občini Rečica ob Savinji 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

(vsebina) 

 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,

– način plačevanja turistične in promocijske takse,

– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,

– nadzor in kazenske določbe.

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Rečica ob Savinji.

 

2. člen 

 

(pristojnost) 

 

Pristojnosti posameznih občinskih organov, pri izvajanju določil tega odloka in določil ZSRT-1, določi župan s sklepom.

 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 

3. člen 

 

(višina turistične takse) 

 

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,4 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,35 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,75 eurov na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse zavezan do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,70 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,18 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,88 eurov na osebo na dan.

 

4. člen 

 

(oprostitve plačila turistične takse) 

 

(1) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno oproščene plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:

– osebe, ki prenočujejo v kampih,

– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah in podobnih nastanitvenih obratih.

(2) Delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega odstavka tega člena se oprosti z odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Rečica ob Savinji, kot to predpisuje četrti odstavek 5. člena tega odloka.

 

5. člen 

 

(dokazila in vloga za oprostitev) 

 

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.

(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka izda občinska uprava Občine Rečica ob Savinji, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

– podatke o organizatorju programa,

– podroben opis programa,

– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,

– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,

– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.

(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 10. člena tega odloka.

 

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 

6. člen 

 

(plačilo turistične in promocijske takse) 

 

(1) Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka zavezanci nakažejo na poseben račun Občine Rečica ob Savinji, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 7. člena tega odloka.

(2) Turistična taksa je namenski vir za razvoj turistične infrastrukture v Občini Rečica ob Savinji, promocijska taksa je pa namenski vir za financiranje Slovenske turistične organizacije.

 

7. člen 

 

(pravilnik) 

 

(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom se podrobneje predpiše s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.

(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj ter evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike plovil, kar se podrobneje uredi s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena.

(3) Pristojnost vodenja evidenc iz drugega odstavka tega člena je opredeljena v 2. členu tega odloka.

 

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

 

8. člen 

 

(evidenca turistične takse) 

 

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični in promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;

– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;

– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;

– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične in promocijske takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

(3) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične in promocijske takse vodijo elektronsko ali ročno.

 

V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

 

9. člen 

 

(nadzor) 

 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen organ skupne občinske uprave: Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.

 

10. člen 

 

(kazenske določbe) 

 

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

11. člen 

 

(prenehanje veljavnosti predpisov) 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08).

 

12. člen 

 

(uveljavitev nove turistične takse) 

 

Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

 

13. člen 

 

(začetek veljavnosti) 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0001/2018-6

Rečica ob Savinji, dne 26. junija 2018

 

Župan 

Občine Rečica ob Savinji 

Vincenc Jeraj l.r.