New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU IN 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na svoji 11. redni seji dne 18. 9. 2008 sprejel

ODLOK

o rebalansu Odloka o proračunu Občine Bloke za leto 2008

1. člen

S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Bloke, ki se glasi:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

Skupina /Podskupina kontov

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.846.322

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.363.846

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

1.222.011

 

700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.033.163

 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

129.948

 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

58.900

 

STORITVE

 

71

NEDAVČNI PRIHODKI

141.835

 

(710+711+712+713+714)

 

 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOH. OD

19.435

 

PREMOŽENJA

 

 

711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE

1.500

 

712 DENARNE KAZNI

700

 

713 PRIH. OD PRODAJA BLAGA IN

44.200

 

STORITEV

 

 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

76.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

859.500

 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSN.

5.700

 

SREDSTEV

 

 

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

 

 

722 PRIHODODKI OD PRODAJA ZEMLJIŠČ

853.800

 

IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

 

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

 

 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

 

 

VIROV

 

 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

622.976

 

740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH

622.976

 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJAH

 

 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ.

 

 

IZ SR. EU

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.037.235

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

458.057

 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

76.293

 

ZAPOSLENIM

 

 

401 PRISP. DELODAJALCEV ZA SOC.

9.584

 

VARNOST

 

 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

356.880

 

403 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV

9.900

 

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

5.400

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

565.758

 

410 SUBVENCIJE

85.500

 

411 TRANSF. POSAMEZNIKOM IN

213.500

 

GOSPODINJSTVOM

 

 

412 TRANSF. NEPROFITNIM ORGAN. IN

34.369

 

USTANOVAM

 

 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

232.389

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.956.420

 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

1.956.420

 

SREDSTEV

 

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

57.000

 

431 INVEST. TRANSFERI PRAVNIM IN

57.000

 

FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKIM

 

 

UPORABNIKOM

 

 

432 INVEST. TRANSFERI PRORAČ.

 

 

UPORABNIKOM

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali

–190.913

 

PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

53.550

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(750+751+752)

 

 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

52.850

 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

700

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.

 

 

DELEŽEV (440+441+442)

 

 

440 DANA POSOJILA

 

 

441 POVEČANJE KAP. DELEŽEV IN NALOŽB

 

 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ

 

 

NASLOVA PRIVATIZACIJE

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

53.550

 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽ. (IV.-

 

 

V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

50 VII

ZADOLŽEVANJE (500)

750.000

 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

750.000

55

ODPLAČILO DOLGA

750.650

VIII.

 

 

 

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA

750.650

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA

–138.013

 

RAČUNIH

 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–650

 

(VII.-VIII.)

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

–190.913

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)=-III.

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

138.056

 

31.12. PRETEKLEGA LETA

 

       

 

Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Bloke ostanejo nespremenjeni.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0003/2008

Nova vas, dne 18. septembra 2008

Župan Občina Bloke

Jože Doles l.r.