New Page 2

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP in 57/2011), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 33/2011 in 91/2011), 149. člen Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) je občinski svet Občine Dobrovnik na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS št. 35/07, 2/09 in 66/10) na seji dne 20.06.2013 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah

Odloka o ustanovitvi Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik

1. člen

V Odloku o ustanovitvi Zavoda za okolje in turizem v Občini Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 1/2013) se prvi odstavek 6. člena spremenit tako, da se glasi:

Firma zavoda je: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik- Kornyezeti es Idegenforgalmi Intezet Dobronak.

2. člen

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

Skrajšana firma zavoda je: ZOT Dobrovnik-KII Dobronak.

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Dobrovnik in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Št. 031-0001/2010-96/2013

Dobrovnik, 20.06.2013

 

Župan – Polgarmester:

Marjan Kardinar

 

 

 

A Helyi Onkormanyzati Torveny /ZLS/ (UL RS 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 es 51/2010) 61. cikkelyenek harmadik es negyedik bekezdese, a Kozuzemi Szolgaltatasokrol szolo torveny /ZGJS/ (UL RS 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP es 57/2011) 25. cikkelye, a Gazdasagi Tarsasagi Torveny /ZGD-1/ (UL RS 65/2009-UPB3, 33/2011 es 91/2011) 473. cikkelye, a Kornyezetvedelmi Torveny /ZVO-1/ (UL RS 39/2006-UPB1, 33/2007 ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009) 149. cikkelye es Dobronak Kozseg Alapszabalyanak (UL RS 35/07, 2/09 es 66/10) 16. cikkelye alapjan, Dobronak Kozseg Kozsegi Tanacsa, 2013.

junius 20-ai ulesen elfogadasra kerult az alabbi

RENDELET a

Dobronak Község Környezeti és Idegenforgalmi Intézetének megalapításáról szóló Rendelet módosításáról és

kiegészítéséről

1. cikkely

A Dobronak Kozseg Kornyezeti es Idgeneforgalmi Intezetenek megalapitasarol szolo Rendeletben (Dobronak Kozseg Hivatalos Kozlemenyei, 1/2013) a 6. cikkely első bekezdese modosul, megpedig:

„Az intezet neve: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik – Kornyezeti es Idegenforgalmi Intezet Dobronak

2. cikkely

A 6. cikkely masodik bekezdese modosul, megpedig:

„Az intezet roviditett neve: ZOT Dobrovnik – KII Dobronak”

3. cikkely

Jelen rendelet a Dobronak Kozseg Hivatalos Kozlemenyeiben tortenő kozzetetel masnapjan lep hatalyba.

 

Iktatoszam: 031-0001/2010-96/2013

Datum: 2013. 06. 20.

 

Župan – Polgarmester:

Marjan Kardinar