New Page 2

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98 in 15/2003), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v republiki Sloveniji ( Uradni list RS št. 24/2000, 31/2000), 6. člena pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Dornava (Glasilo občine Dornava, 22.12.2006), je Občinski svet Občine Dornava na svoji 12. redni seji dne, 05.04.2011  sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA  OBČINE DORNAVA ZA LETO 2012

1. člen

Občina Dornava z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2012 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

2. člen

Letni program športa v Občini Dornava za leto 2012 zagotavlja, da bo Občina Dornava v občinskem proračunu za leto 2012 izvajalcem športnih programov namenila 15.000 EUR za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Namen

Višina sredstev

Prireditev podelitev priznanj za delovanje na področju športa v Občini Dornava

500 EUR

Športna vzgoja predšolskih otrok

1.000 EUR

Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce športnih prireditev

1.500 EUR

Sofinanciranje izvajanja športne dejavnosti (dotacija društvom)

12.000 EUR

Skupaj

15.000 EUR

3. člen

Iz  proračuna Občine Dornava za proračunsko leto 2012 se zagotovijo sredstva za :

- dotacije društvom na področju športa in vlaganja v infrastrukturo

- sofinancira se vsebina programov športa, ki jih  nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa

4. člen

Merila in kriteriji za ovrednotenje programov športa:

- izvajalci športnih programov so na osnovi kazalcev za razširjenost in uspešnost točkovani, rangirani in sofinancirani. Kazalci so določeni v pravilniku in letnem programu športa.

5. člen

Programi športa v Občini Dornava

5.1. Športna vzgoja otrok in mladine

Skladno s pravilnikom se sofinancira izvajanje športne vzgoje predšolskih otrok kjer so programi«zlati sonček«, »ciciban planinec«, »krpan« in drugi 80 urni programi namenjeni učenju in razvoju gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.

5.2. Šport v društvih

Skladno s pravilnikom se sofinancira:

- športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog ali trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov. V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.

- športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski razred. Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe. Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad (kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.

- športno rekreativna dejavnost starejših. Sofinancira se športna rekreacija odraslih vseh starosti, ki jo izvajajo športna društva. Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira uporaba športnih rekvizitov, prostorov in strokovnega kadra, če programe obiskuje najmanj 10 športnikov.

- kakovostni šport. Sofinanciranje tekmovanj ekip in posameznikov v ligah. V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Društva, ki imajo svoje predstavnike v tekmovanjih (kolektivni športi ali individualni športi) ob prijavi na razpis, rang tekmovanja dokazujejo s potrdili panožne zveze.

- vrhunski šport. Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Pomeni udeležbo posameznikov in športnih društev na športnih prireditvah. Na ravni lokalne skupnosti se financira del priprav za nastope na tekmovanjih.

5.3. Šport invalidov

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

5.4. Šolanje in usposabljanje delavcev

Oblike usposabljanja in  strokovnega izobraževanja kadrov, katerim je  za potrebe izvajanja določenih športnih programov potrebno dodatno usposabljanje. Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato mora  program športa podpirati usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom. Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika

5.5. Delovanje športnih društev

Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino. Skupno število članov po selekcijah/panogah ne more presegati skupnega števila članov.

6. člen

Za delovanje na področju športa v Občini Dornava se ob občinskem prazniku podelita 2 (dve) priznanji.

6.1.

Predlog za priznanje podajo športna društva in društva, ki so izvajalci športnih programov.

6.2.

Me predlaganimi kandidati za priznanje, komisija za šport izbere dva dobitnika priznanj.

6.3.

Priznanje se podeli na eni od športnih prireditev ob občinskem prazniku ali na samostojni prireditvi, ki jo organizira komisija za šport.

7. člen

Na osnovi sprejetega letnega programa športa v Občini Dornava, bo občinska uprava objavila javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Dornava za leto 2012.

8. člen

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da so vsaj eno leto registrirani v skladu z veljavno zakonodajo oziroma, da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

- da imajo sedež v občini Dornava,

- da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

- da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto

- da ne kandidirajo za sredstva iz programov kulture, kmetijstva in drugih društev.

Številka: 007 – 3 / 2012

Datum: 05.04.2012

 

 

Občina Dornava

 

Župan Rajko Janžekovič