New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 11/11, 14/13-popr., 101/13, 15/15-ZFisP, 96/15-ZIPR1617 in 13/18),  ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016 in 27/2017),  je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne  2.12.2021 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2021) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.467.999

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.287.215

70

DAVČNI PRIHODKI

998.110

700

Davki na dohodek in dobiček

811.482

703

Davki na premoženje

96.128

704

Domači davki na blago in storitve

90.500

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

289.105

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

180.640

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

22.700

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

84.265

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

180.784

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

180.784

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.752.470

40

TEKOČI ODHODKI

556.997

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

186.369

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

27.645

402

Izdatki za blago in storitve

327.921

403

Plačila domačih obresti

862

409

Rezerve

14.200

41

TEKOČI TRANSFERI

661.964

410

Subvencije

42.915

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

301.019

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

55.424

413

Drugi tekoči domači transferi

262.606

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

403.408

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

403.408

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

130.101

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

41.864

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

88.237

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-284.471

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

57.198

55

ODPLAČILA DOLGA

57.198

550

Odplačila domačega dolga

57.198

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-341.669

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-57.199

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

284.471

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

364.999

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2021 -29

Datum: 2.12.2021

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan