New Page 1

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/11 in 29/15) in 15. člena Statuta Občine Žetale – Uradno prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17) ter v skladu z Odlokom o proračunu za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/21), je Občinski svet Občine Žetale na 15.  seji, dne 16. 3. 2022, sprejel

 

LETNI PROGRAM ŠPORTA

V OBČINI ŽETALE ZA LETO 2022

 

I.  Uvod

Občina Žetale z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2022 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

 

II. Izhodišča in usmeritve

Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Žetale za leto 2022 naslednje usmeritve:

·  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega udejstvovanja v občini, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov,

·  društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali čim bolj uresničiti njihove zastavljene cilje,

·  zaradi dviga kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo izvajali večji nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.

Športna društva so glavni nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva spodbujajo šport in rekreacijo otrok, mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.

 

III.  Obseg sredstev

Občina Žetale z Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2022 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini na postavki 1804013, skupaj v višini 4.500 EUR za namen športne rekreacije in športnih prireditev.

 

IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje

Namenska sredstva se razdelijo na podlagi doseženih točk, ki so navedene v prilogi Merila za šport Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/11 in 29/15).

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem obsegu, in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov športa v Občini Žetale, ki podrobneje določa vsebine:

 

1.  Športna rekreacija:

Športno rekreacijo predstavljajo športni programi odraslih vseh starosti in družin, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.

Na ravni občine se sofinancira najemnina objekta za do 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah in za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, tudi strokovni kader.

 

2.  Športne prireditve:

Občina sofinancira materialne stroške večjih športnih prireditev, ki so opredeljene v skladu z 74. členom Zakona o športu, in pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Sofinancirajo se tudi materialni stroški drugih mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih prireditev. Izvajalec prijavi v tekočem letu prireditve za preteklo leto.

Izvajalci programov športa pridobijo najprej točke na podlagi razširjenosti športne panoge in na podlagi kakovosti športne panoge pretekle sezone, ki se prištejejo k točkam vsakega prijavljenega programa.

Obstoječi športni objekti v občini, ki se sofinancirajo iz posebne proračunske postavke:

Športni objekti na območju Občine Žetale:

·  Športno igrišče Rim,

·  Športni objekti ŠD Žetale ob OŠ Žetale.

Navedeni objekti so v lasti Občine Žetale, uporabljajo in vzdržujejo pa jih društva in OŠ Žetale.

 

V.  Posebne določbe

Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2022 se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prijavljenih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/11 in 29/15).

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker so sredstva bodisi zadržana bodisi vrnjena, lahko župan ta sredstva ponovno razdeli na osnovi javnega razpisa.

 

VI. Veljavnost in uporabnost

Ta program začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Žetale in je osnova za izvedbo javnega razpisa in s tem za razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Žetale v letu 2022.

Letni program športa se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-15/2018

Datum: 16. 3. 2022

 

 

Občina Žetale

 

Anton Butolen, župan