New Page 2

Številka:

410-2/2016

Občina:

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Predlagatelj:

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Zakonska podlaga:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP in 96/15; v nadaljnjem besedilu: ZJF), 16. člen Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14), Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/14) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Datum:

3.11.2016

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Besedilo:

gradivo