New Page 2

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 21/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US in 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 20/09 in 20/11 in 40/12;ZOFVI) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (UPB1) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je Občinski svet Občine Vitanje na 15. redni seji dne 28. 2. 2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA VITANJE

1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vitanje (Uradni list RS, št. 9/97, 17/99, 30/01, 40/08, 55/10 in 23/11).

2. člen

Drugi odstavek 25. členu odloka se spremeni in se glasi:

»Če v 8 (osmih) dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.«

3. člen

V 39. členu se črta drugi odstavek. 

4. člen

V 44. členu se črta drugi odstavek

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 9000-02/2013 - 05

Vitanje, 28. 2. 2013

 

Občina Vitanje

Slavko Vetrih, župan