New Page 2

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/2010 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji dne 8.6.2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA GORJE – ENOTA VRTEC GORJE

 

1. člen

Cena dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje od 1.9.2016 dalje znaša na mesec:

 

I.       starostno obdobje                                                                                                   462,27 EUR

Kombiniran oddelek                                                                                                        334,23 EUR

II.      starostno obdobje                                                                                                   334,23 EUR

 

2. člen

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znaša 2,20 EUR.

 

3. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov Vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2015).

 

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2016.

 

Številka: 9000-3/2016-10

Datum: 8.6. 2016

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan