New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011- UPB 14/13 – popr. in  101/13) in 92. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2011) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 2. redni seji, dne 10.12.2014 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2014

 

1. člen

V odloku o proračunu Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/2013) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / podskupina kontov

ZNESEK V EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.664.352,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1.598.625,00

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.480.525,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

63.000,00

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

55.100,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

145.180,00

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

53.940,00

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

1.900,00

712

DENARNE KAZNI

4.140,00

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

52.900,00

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

32.300,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

423.013,00

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

423.013,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

497.534,00

740

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

216.373,00

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO

281.161,00

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.664.352,00

40

TEKOČI ODHODKI

936.891,00

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

148.210,00

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV  ZA SOC. VARNOST

22.771,00

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

673.810,00

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

65.000,00

409

SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

27.100,00

41

TEKOČI TRANSFERJI

900.661,00

410

SUBVENCIJE

0,00

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

531.760,00

412

TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM

110.931,00

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

257.970,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

818.800,00

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

818.800,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

8.000,00

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

                         0,00

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V LASTI DRŽAVE

8.000,00

 III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

 

750

PREJETA POSOJILA DANIH POSOJIL

 

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

440

DANA POSOJILA

 

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

0,00

 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

826.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

826.000,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

826.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

826.500,00

55

ODPLAČILA DOLGA

  826.500,00

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

826.500,00

IX.

SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU

                     

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.)

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

 

 

31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 – Splošni sklad za drugo

24.435,88

2. člen

Ostali členi ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 41002-003/2013-50

Datum:  10. decembra 2014

 

 

Občina Benedikt

 

Milan Gumzar, župan