New Page 2

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 38/10 in 82/12) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 19. seji dne 16. 1. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid 

 

1. člen 

 

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 27/14) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:

 

»7. člen

 

(1) Uporabniki obstoječih stanovanjskih, počitniških, poslovnih in drugih objektov, ki še ne razpolagajo z vodomeri, so dolžni vgradnjo vodomerov izvesti v skladu z letnim planom upravljavca, potrjenim s strani pristojnega občinskega organa, vendar najkasneje do 1. 1. 2020.

(2) Uporabnikom iz prvega odstavka tega člena, ki vgradnje vodomerov ne izvedejo v skladu z letnim planom upravljavca, potrjenega s strani pristojnega občinskega organa, se ne glede na določbe 53. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kobarid zaračunavanje pavšalne mesečne porabe po določbi 4. člena tega odloka začne izvajati prvi naslednji mesec po poteku roka za vgradnjo vodomera, ki ga določi upravljavec.«

 

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 Št. 007-12/10

Kobarid, dne 16. januarja 2017

 

Župan 

Občine Kobarid 

Robert Kavčič l.r.