New Page 1

 

Na podlagi 69. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98, Uradno glasilo OV 2/98 in 7/98, Odl. US, št. U-I-250/98), je Občinski svet Občine Vodice na 21. redni seji, ki je bila 2. 7. 2009, sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o razveljavitvi Sklepa o ukinitvi javnega dobrega

 

 

I.

 

 

Občinski svet ugotavlja, da je bil na 10. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejet Sklep o ukinitvi javnega dobrega na območju k. o. Vodice, Bukovica, Polje in Vesca (Uradno glasilo Občine Vodice 9/07) ter na 11. redni seji dne 27. 12. 2007 sprejet Sklep o ukinitvi javnega dobrega na območju k. o. Šinkov Turn (Uradno glasilo Občine Vodice 10/07).

 

 

II.

 

 

S tem Sklepom Občinski svet preklicuje zgoraj navedena sklepa. Razveljavitev sklepov ne vpliva na pravno veljavnost pravnih poslov, sklenjenih v času veljavnosti sklepov.

 

 

III.

 

 

Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

 

Številka: 011-04/2009-015

 

 

Datum: 1. 7. 2009

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.