New Page 1

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 80/94) in Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, št. 1/95) je Občinski svet občine Nazarje na 12. seji, dne 31. 1. 1996 sprejel:

ODLOK

o začasnem financiranju javne porabe v občini Nazarje za leto 1996

1. člen

Do sprejetja občinskega proračuna za leto 1996, najdlje pa do 31. marca 1996, se bodo proračunski izdatki občine Nazarje začasno financirali na podlagi proračuna za leto 1995.

2. člen

Trimesečna poraba ne sme presegati 25% razporejenih odhodkov proračuna občine Nazarje za leto 1995.

3. člen

Prihodki in odhodki, zbrani oziroma porabljeni na podlagi tega Odloka so sestavni del proračuna občine Nazarje za leto 1996.

4. člen

Župan občine Nazarje je pooblaščen, da v primeru neenakomernega dotoka prihodkov proračuna odloča o ustreznem začasnem zmanjšanju porabe.

5. člen

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev proračuna zaradi ohra­njanja njihove realne vrednosti.

6. člen

Odlok se objavi v Uradnem glasilu občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

 

Številka: 068­1/96­12

Nazarje, dne 1. 2. 1996

PREDSEDNIK OBČINSKEGA SVETA

OBČINE NAZARJE

Pavel BITENC, l.r.