New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 22. redni seji dne 31. 1. 2001 sprejel naslednji

 

S K L E P

 

1. člen

Ukine se status zemljišča v splošni rabi nepremičnini s parc. št. 1798/2, pot, v izmeri 184 m2, ZKV št. 502, k.o. Rogaška Slatina.

 

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa, z dnem veljavnosti tega sklepa postane last Občine Rogaška Slatina.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Uradnem listu RS.

 

Št. 06202-01-9/01

Rogaška Slatina, dne 5. februarja 2001.

 

                                                                Župan

                                                                    Občine Rogaška Slatina

                                                                    mag. Branko Kidrič l. r.