New Page 1

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 8. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel

 

S K L E P

o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina

 

1. člen

Strankam, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripradajo sredstva iz proračuna Občine Rogaška Slatina v višini 30 tolarjev na mesec za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet.

 

2. člen

Sredstva se strankam nakazujejo trimesečno na njihov žiro račun.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 do izteka mandata članov občinskega sveta.

 

Št. 06202-8-4/99

Rogaška Slatina, dne 1. julija 1999.

 

                                                          Župan

                                                               Občine Rogaška Slatina

                                                                mag. Branko Kidrič l. r.