New Page 1

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 74/98) ter na podlagi 19. in 72. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji dne 28. 5. 1999 sprejel

 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v Občinski upravi občine Turnišče

 

1. člen

 

Za 6. členom se doda 6.a člen, ki se glasi:

“Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje in urejanje parkirišč,
– urejanje zelenih površin,
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaševanje,
– oskrbo s pitno vodo,
– upravljanje, vzdrževanje in obnovo kanalizacijskih in ostalih objektov ter naprav in
– vodenje javnih del.“

 

2. člen

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 9/5-99

Turnišče, dne 28. maja 1999.

 

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.