New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS--UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11) je Občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 4. redni seji dne 25. februarja 2015 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

Statuta Občine Rače-Fram

1. člen

V Statutu Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11) se na koncu prvega odstavka 1.člena za besedo Planica pika nadomesti z vejico ter doda naselje Šestdobe.

2. člen

Nadalje se v drugi alineji drugega odstavka 2. člena spremeni sedež Krajevne skupnosti Fram, in sicer v Turnerjeva ulica 107. V istem odstavku se za besedo Planica pika nadomesti z vejico ter doda naselje Šestdobe.

3. člen

Spremeni se besedilo 36. člena, ki po novem glasi:

»(1) Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom «.

»(2) Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana«.

»(3) Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa«.

»(4) Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo«.

»(5) Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena«.

»(6) Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

»(7) Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta«.

»(8) Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta«.

4. člen

Spremeni se prvi odstavek 40. člena, ki spremenjen glasi:

»(1)Nadzorni odbor na podlagi določil svojega Poslovnika samostojno določa svoj način in program dela«.

Nadalje se v 40. členu črta prva alineja drugega odstavka.

5. člen

V 41. členu, se doda nov četrti odstavek, ki glasi:

»(4) Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor«.

6. člen

V 44. členu se za prvim odstavkom dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki novi glasijo:

»(2) Za posamezen nadzor se izmed članov nadzornega odbora določi nosilec nadzora (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru«.

»(3) Predsednik nadzornega odbora lahko poda pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo nadzornega odbora«.

»(4) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji.

Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu poda izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru«.

»(5) Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev.

Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora«.

7. člen

V drugem odstavku 49. člena se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo, ki glasi:

»če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost«.

8. člen

Spremeni se 57. člen, ki nov glasi:

»(1)Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih zadevah«.

»(2) Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom določeno drugače«.

9. člen

Spremeni se peti odstavek 68. člena, ki spremenjen glasi:

»(5)Predsednik in član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi ter član nadzornega odbora«.

10. člen

V 95. členu se spremeni besedilo devete alineje 1.odstavka, ki po novem glasi:

• »upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve«.

ter dodata deseta in enajsta alineja, ki glasita:

• »vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja.«

• »dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobavitelja zemeljskega plina tarifnim odjemalcem«.

11. člen

Ostale določbe Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/11) ostanejo nespremenjene.

12. člen

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rače-Fram začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 034/4-28/2015

Datum: 2. marec 2015

 

Župan Občine Rače - Fram

Branko Ledinek, s.r.