New Page 1

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC ter 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 118/06-ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09-popr. ter 65/09-popr.), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 28. redni seji 19. 1. 2010 ter Občinski svet Občine Destrnik na 17. redni seji 22. 2. 2010 sprejela naslednji

ODLOK

o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občina Destrnik in Občina Trnovska vas (v nadaljnjem besedilu:

ustanovitelja) ustanavljata na področju vzgoje in izobraževanja Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas.

2. člen

Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas.

Skrajšano ime zavoda: Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas.

Sedež zavoda: Destrnik.

Poslovni naslov zavoda: Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik.

3. člen

(1) V sestavo zavoda sodijo:

Osnovna šola Destrnik z oddelki vrtca (krajše: OŠ Destrnik), podružnica Osnovna šola Trnovska vas z oddelki vrtca (krajše: PŠ Trnovska vas).

(2) Osnovna šola Trnovska vas ima status podružnice, ki izvaja izobraževanje učencev v 1. in 2. triletju.

4. člen

(1) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču na Ptuju.

(2) Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je ustanovljen za zadovoljevanje vzgojno-izobraževalnih potreb na območju Občine Destrnik in Občine Trnovska vas, kamor spadajo naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Desenci, Destrnik, Dolič, Drstelja, Gomila, Gomilci, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Levanjci, Ločič, Ločki Vrh, Placar, Sovjak, Strmec pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Trnovska vas, Trnovski Vrh, Zasadi in Zgornji Velovlek.

6. člen

(1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, ki vsebuje ime in sedež zavoda. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa izpisano: Osnovna šola Destrnik-Trnovska vas, Destrnik.

(2) Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.

(3) Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja organom, organizacijam, občinam, učencem ter varovancem oziroma njihovim staršem.

(4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.

(5) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.

II. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen

(1) Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:

– P 85.100 Predšolska vzgoja

– P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

(2) Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka, so:

– R 91.011 Dejavnost knjižnic

– R 93.110 Obratovanje športnih objektov

– I 56.290 Druga oskrba z jedmi

– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

(3) Dejavnost iz tretje alineje prejšnjega odstavka se izvaja kot tržna dejavnost.

8. člen

Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni

program, ki je sprejet na način in

po postopku, določenem z zakonom.

9. člen

(1) Zavod izvaja program predšolske vzgoje in program devetletne osnovne šole ter opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.

(2) Zavod izdaja spričevala in zaključna spričevala, ki štejejo kot javne listine.

(3) Oddelki vrtca pri OŠ Destrnik in pri PŠ Trnovska vas izvajajo vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.

(4) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

(5) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ter s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

10. člen

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

III. ORGANI ZAVODA

1. Svet zavoda

11. člen

(1) Organi zavoda so:

svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

(2) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev,

predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.

(3) Svet zavoda sestavlja enajst članov, in sicer:

– trije predstavniki ustanovitelja zavoda (dva predstavnika Občine Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),

– pet predstavnikov delavcev zavoda (dva predstavnika OŠ Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas, en predstavnik oddelkov vrtca OŠ Destrnik, en predstavnik oddelkov vrtca PŠ Trnovska vas) in

– trije predstavniki staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik, en predstavnik PŠ Trnovska vas).

(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda izmed strokovnih, upravnoadministrativnih in tehničnih delavcev.

Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.

(5) Predstavnike ustanoviteljev imenuje Občinski svet občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas.

(6) Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta staršev.

(7) Na konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

(8) Svet zavoda na sejah veljavno odloča z večino glasov svojih članov.

(9) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.

12. člen

Svet zavoda:

– imenuje in razrešuje ravnatelja,

– sprejema program dela in razvoja zavoda,

– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,

– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,

– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole in oddelkov vrtca,

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,

–odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

– sprejme finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge ter mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,

– v soglasju z ustanoviteljem odloča o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog ter opravljanje drugih skupnih del in

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

13. člen

(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda v sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta zavoda. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.

(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika.

Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.

14. člen

(1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.

(2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

(3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.

(4) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.

15. člen

(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.

(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev šole in izmed kandidatov upravnih, administrativnih ter tehničnih delavcev.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.

(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

16. člen

(1) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

17. člen

(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

(2) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

(3) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

(4) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

(5) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

(6) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

18. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

2. Ravnatelj

19. člen

(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

20. člen

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, pripravlja program razvoja zavoda, pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo, je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev oziroma varovancev, vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstandardnih programov, spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, organizira mentorstvo za pripravnike, prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev in učiteljev, spremlja njihovo delo ter jim svetuje, predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, spremlja delo svetovalne službe, skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok ter obveznosti učencev, odloča o vzgojnih ukrepih, zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost dela, določa sistemizacijo delovnih mest, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, imenuje in razrešuje svojega pomočnika ter vodjo organizacijske enote (podružnice), skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo, je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo ter pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni ter drugimi predpisi.

21. člen

(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je lahko za ravnatelja imenovana tudi oseba, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga mora opraviti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

(3) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z zakonom.

(4) Mandat ravnatelja traja pet let.

(5) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, občine ter mnenje sveta staršev.

(6) Občina in svet staršev mnenje obrazložijo.

Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.

(7) Če občina in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

(8) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.

(9) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.

(10) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.

22. člen

(1) Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.

Po izteku mandata se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom.

(2) Ravnatelju, ki ne opravi ravnateljskega izpita v roku iz drugega odstavka prejšnjega člena, preneha mandat po zakonu.

23. člen

(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.

(2) Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih 8 dneh minister.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.

24. člen

(1) Zavod lahko ima pomočnika ravnatelja.

(2) V vrtcu pri šoli ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.

(3) Pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev zavoda in ga tudi razreši. Ravnatelj mora pomočnika, ki ga razreši, seznaniti tudi z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski in učiteljski zbor.

(4) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

3. Strokovni organi

25. člen

Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski in učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

26. člen

(1) Vzgojiteljski in učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.

(2) Vzgojiteljski in učiteljski zbor:

obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

27. člen

(1) Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo v posameznem oddelku.

(2) Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki teže napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

28. člen

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen

(1) Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.

Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

(2) Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

4. Svet staršev

30. člen

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Mandat članov sveta traja eno leto, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet zavoda,

– lahko sprejme svoj program sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA TER NAČIN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI ZA DELO ZAVODA

31. člen

(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

(3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali z drugimi bremeni.

32. člen

Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja so urejena s posebno pogodbo, v kateri so dogovorjeni vrsta dejavnosti, pogoji in način uporabe prostorov in naprav, ki so v upravljanju zavoda.

33. člen

(1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljev, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, od donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

(2) Zavod se ne sme financirati iz sredstev političnih strank.

34. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi za dejavnost zavoda, po predhodni potrditvi sveta zavoda.

(2) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju osnovne dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti, krijeta ustanovitelja in država.

35. člen

Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, s sponzorstvom, prispevki staršev in z drugimi viri, določenimi z zakonom.

36. člen

(1) Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda pouka in podobno.

(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.

(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

37. člen

(1) Zavod je pravna oseba s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju ter v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.

(2) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

(3) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, s katerim razpolaga.

38. člen

(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

(3) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.

(4) Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja pooblastila ravnatelja.

(5) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

39. člen

(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.

(2) V odnosih z Upravo Republike Slovenije za javna plačila in banko podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki, ki jih določi ravnatelj, z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

40. člen

Ustanovitelja odgovarjata za obveznosti zavoda do višine proračunskih sredstev, ki so predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

VII. NADZOR

41. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda s področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

42. člen

(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljev nadzirata ustanovitelja ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.

43. člen

Ustanovitelja imata pravico v zavodu opravljati nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajeta zavodu za opravljanje dejavnosti.

VIII. POSEBNE DOLOČBE

44. člen

(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda.

(2) Strokovni delavci izvajajo vzgojnoizobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

45. člen

(1) Zavod ima knjižnico.

(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

(3) Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister. Učbeniški sklad vodi knjižničar.

(4) Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

46. člen

(1) Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oz. se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

(3) O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.

47. člen

(1) Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

(2) Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

48. člen

(1) Zavod lahko ima pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda.

(2) Druge splošne akte sprejme svet zavoda ali ravnatelj v skladu z veljavnimi predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa dejavnosti v sodni register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

50. člen

(1) Svet zavoda mora uskladiti svojo sestavo v skladu s tem odlokom najkasneje do 11. 2. 2010, in sicer tako, da se izvolita dva dodatna predstavnika delavcev v svet zavoda.

(2) Članoma sveta zavoda, ki bosta izvoljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.

51. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/03 in 4/08 in Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 4/03, 2/04 in 7/08).

52. člen

Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Številka: 900-4/2010-17R-14

Datum: 22. 2. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.