New Page 2

OBČINA Semič

OBČINSKI SVET

Štefanov trg 9

8333 Semič

tel.: 07/35 65 360

fax: 07/ 35 65 365

 

Številka: 032-02/2007-1

Datum: 02.03.2007

 

 

VSEM  ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

 

 

 

Zadeva: Sklic 4. redne seje občinskega sveta, vabilo

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS, št. 107/06 in popr. 112/06)

 

sklicujem

 

4.  redno sejo Občinskega sveta Občine Semič

 

v petek, 09. marca 2007 ob 18. uri

v sejni sobi Občine Semič

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja ter overovateljev zapisnika. (gradivo)

2.   Obravnava in sprejem zapisnika 3. redne seje občinskega sveta. (gradivo)

3.    Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine. (gradivo)

4.   Obravnava in sprejem predlogov sklepov za uskladitev cen komunalnih storitev. (gradivo)

5.   Poročilo o hidrantnem omrežju v Občini Semič. (gradivo)

6.  Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Občine Semič za leto 2007 – DRUGA OBRAVNAVA. (gradivo A, B, C, Č, D, E)

7. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemlljišč na območju Občine Semič v letu 2007. (gradivo)

8.  Obravnava in sprejem predloga Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbenga zemljišča na območju Občine Semič za leto 2007. (gradivo)

9.   Obravnava in sprejem predloga Sklepa o cenah najema mrliških vežic in odpiralnega časa mrliških vežic na Območju Občine Semič. (gradivo)

10.  Obravnava Poročila o aktivnostih pri projektu Belokranjski vodovod. (gradivo)

11.  Informacija o letnem poročilu pilotnega projekta »Trajne meritve  elektromagnetnih sevanj v slovenskih občinah v letu 2006« (gradivo)

12.  Volitve in imenovanja. (gradivo)

13.    Premoženjsko pravne zadeve. (gradivo)

14.   Vloge in pritožbe občanov. (gradivo)

15.   Pobude in vprašanja članov sveta.

16.    Razno.

 

 

Gradivo je  priloženo, k točki 12 bo posredovano naknadno.

 

 

Za javnost je gradivo dostopno na spletni strani Občine Semič www.semic.si  v Katalogu informacij javnega značaja.

 

 

 

                                                                                                  Župan

                                                                                          Ivan Bukovec, l.r.

 

Vabljeni:

1.       člani sveta

2.       predsednik nadzornega odbora

3.       novinarji

 

 

-          JP Komunala Črnomelj d.o.o., v.d. direktorja g. Slavko Malešič (k točki 4 in 5)

-          ga. Polona Kambič

-          ga. Sonja Ličen Tesari

-          ga. Tatjana Malnarič

-          ga. Renata Bukovec

-          g. Jože Butala

-          g. Boštjan Ogulin

 
----------------------------------------------------------------------------------
SPREJETI SKLEPI:
 
- Sklep o potrditvi letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2007
 
- Sklep o ceni najema mrliške vežice v Občini Semič
 
- Sklep o odkupu stavbnega zemljišča za nov kulturni center Semič
 
- Sklep o oprostitvi plačila prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje - Brezova Reber in Maline
 
- Sklep o podpori Civilni iniciativi krajanov Vrtača pri Semiču in bližnjega okoliša
 
- Sklep o podpori k dograditvi Šolskega centra Novo mesto
 
- Sklep o postavitvi doprsnega kipa Antona Pluta - drugič
 
- Sklep o povišanju cene ravnanja z odpadki na Območju Občine Semič
 
- Sklep o povišanju cene vodarine na Območju Občine Semič
 
- Sklep o povračilu sredstev za geodetske storitve

 

 - Sklep o razveljavitvi sklepa o ceni najema mrliške vežice

 

 - Sklep o spremembi in dopolnitvi ZN Semič - Mladica