New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in njegove dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 8. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel

O D L O K

o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Braslovče

1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen

Lokalne ceste so:

– ceste med naselji v Občini Braslovče in

– ceste med naselji v Občini Braslovče in naselji v sosednjih občinah.

4. člen

Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Braslovče in ceste med naselji v Občini Braslovče in naselji v sosednjih občinah so:

 

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Braslovče znaša 41.003 m (41,003 km).

5. člen

Javne poti (JP) v naseljih Občine Braslovče in med naselji so:

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Braslovče znaša 53.017 m (53,017 km).

6. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

7. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Braslovče (Uradni list RS, št. 39/06).

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371/01/2011

Braslovče, dne 15. junija 2011

Župan

Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.