New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B),  ter 63. člena Statuta Občine Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/2016),  je Občinski svet Občine Veržej na  seji dne 12.11.2018  sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2018

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.326.896

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.128.207

70

DAVČNI PRIHODKI

908.173

700

Davki na dohodek in dobiček

731.022

703

Davki na premoženje

89.351

704

Domači davki na blago in storitve

87.800

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

220.034

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

129.081

711

Takse in pristojbine

1.500

712

Globe in druge denarne kazni

32.900

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

56.553

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

0

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

198.689

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

198.689

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

1.484.699

40

TEKOČI ODHODKI

378.931

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

95.221

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

15.018

402

Izdatki za blago in storitve

250.426

403

Plačila domačih obresti

4.140

409

Rezerve

14.126

41

TEKOČI TRANSFERI

559.733

410

Subvencije

16.746

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

312.614

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

60.791

413

Drugi tekoči domači transferi

169.582

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

482.234

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

482.234

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

63.801

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

50.929

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

12.872

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-157.803

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

C.   RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

98.776

50

ZADOLŽEVANJE

98.776

500

Domače zadolževanje

98.776

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

69.773

55

ODPLAČILA DOLGA

69.773

550

Odplačila domačega dolga

69.773

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-128.800

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

29.003

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

157.803

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

166.483

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-4/2018-6

Datum: 12.11.2018

 

 

Občina Veržej

 

Slavko Petovar, župan