New Page 2

Mozirje, dne 15.3.2019

Številka: 032-00__/2019

 

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 23. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2018),

 

 

sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje,

ki bo v torek, 26.3.2019, ob 17.00 uri,

v sejni dvorani Občine Mozirje

 

 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 26.2.2019 (zapisnik),

2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, (poročevalec: Ivan Suhoveršnik) (gradivo)

3. Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje, (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, dir. zavoda Darja Es) (gradivo)

4. Predstavitev projektne dokumentacije »Prizidek Knjižnica Mozirje« (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, EUTRIP d.o.o.) (gradivo)

5. Predstavitev režima parkiranja v Mozirju - modra cona, (poročevalec: Ivan Suhoveršnik, Jakob Vačovnik) (gradivo)

6. Prodaja zemljišč, (poročevalec: Jakob Vačovnik) (gradivo)

7. Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2019, (poročevalec: Janez Janko) (gradivo)

8. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2019, (poročevalec: Ivo Glušič ) (gradivo)

9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2019, (poročevalec: Ivo Glušič) (gradivo)

10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

 

 

 

 

Občina Mozirje

 

Ivan Suhoveršnik l.r., župan