New Page 1

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo In 115/00) je Občinski svet občine Mislinja na 22. seji, dne 24. 1. 2001 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja

1. člen

V odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96) se v 6. členu številka »1.300« nadomesti s številko »1.400«.

2. člen

7. člen se spremeni tako, da glasi:

»Glasilo ureja petčlanski uredniški odbor. Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik in štirje člani, ki jih imenuje in razrešuje župan.

Mandat uredniškega odbora je enak mandatu župana.«

3. člen

V 9. členu se na koncu prvega stavka besedi »občinskemu svetu« nadomestita z besedo »županu«.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 612-1/96

Mislinja, dne 25. januarja 2001.

 

Župan

Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.