New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 14. redni seji dne 19. 6. 2017 sprejel

 

O D L O K 

o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2017 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen

 

V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 2. člen in se glasi:

 

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 

 

2. člen 

 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/ Podskupina kontov/Konto

v eurih Rebalans I. 2017

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 

1.874.742

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.629.441

70

DAVČNI PRIHODKI 

1.207.260

 

700 Davki na dohodek in dobiček 

1.084.441

 

703 Davki na premoženje 

81.105

 

704 Domači davki na blago in storitve 

41.714

 

706 Drugi davki 

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI 

422.181

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

165.164

 

711 Takse in pristojbine 

895

 

712 Denarne kazni 

4.973

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

109.609

 

714 Drugi nedavčni prihodki 

141.540

72

KAPITALSKI PRIHODKI 

478

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog 

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 

478

73

PREJETE DONACIJE 

1.500

 

730 Prejete donacije iz domačih virov 

1.500

 

731 Prejete donacije iz tujine 

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI 

243.323

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

231.730

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU

11.593

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 

1.889.942

40

TEKOČI ODHODKI 

832.151

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

268.954

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

41.864

 

402 Izdatki za blago in storitve 

489.163

 

403 Plačila domačih obresti 

25.670

 

409 Rezerve 

6.500

41

TEKOČI TRANSFERI 

665.072

 

410 Subvencije 

43.000

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

417.822

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

70.137

 

413 Drugi tekoči domači transferi 

134.113

 

414 Tekoči transferi v tujino 

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI 

380.618

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

380.618

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI 

12.101

 

430 Investicijski transferi

0

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

5.000

432 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

7.101

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–15.200

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil 

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev 

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 

1.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.000

 

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 

1.000

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

–1.000

VII.

ZADOLŽEVANJE (500) 

229.822

50

ZADOLŽEVANJE

229.822

 

500 Domače zadolževanje 

229.822

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550) 

46.931

55

ODPLAČILO DOLGA

46.931

 

550 Odplačilo domačega dolga 

46.931

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

166.691

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

182.891

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) (VI.+X.-IX.)

15.200

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

–166.691

       

« 

 

3. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 11. člen in se glasi:

 

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

11. člen

 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 229.822 evrov.

Občina Cankova se lahko na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin zadolži v letu 2017 do višine 60.240,00 evrov in se nameni za financiranje investicijskega projekta.«

 

4. člen 

 

V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 14. člen in se glasi:

 

»14. člen

 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 229.822 evrov.«

 

5. člen 

 

Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.

 

6. člen 

 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-09/2017

Cankova, dne 19. junija 2017

 

Župan 

Občine Cankova 

Drago Vogrinčič l.r.