New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.: št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13) in 101. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007 in 45/2014) je Občinski svet Občine Makole na 9. redni seji dne  28.01.2016 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2016

 

1.         Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Makole za leto 2016 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani  prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

 

O P I S

Plan 2016 (v EUR)

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

1.717.637

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.471.287

70

 

DAVČNI PRIHODKI

1.373.827

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.292.077

703

 

Davki na premoženje

34.850

704

 

Domači davki na blago in storitve

46.900

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

97.460

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

59.260

711

 

Takse in pristojbine

1.000

712

 

Globe in druge denarne kazni

1.700

714

 

Drugi nedavčni prihodki

35.500

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

7.000

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7.000

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

239.350

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

239.350

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

1.910.532

40

 

TEKOČI ODHODKI

647.118

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

138.430

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

24.390

402

 

Izdatki za blago in storitve

446.987

403

 

Plačila domačih obresti

14.000

409

 

Rezerve

23.311

41

 

TEKOČI TRANSFERI

811.464

410

 

Subvencije

10.000

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

540.779

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

60.275

413

 

Drugi tekoči domači transferi

200.410

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

389.600

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

389.600

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

62.350

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

33.000

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

29.350

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

-192.895

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

85.583

500

 

Domače zadolževanje

85.583

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

107.500

550

 

Odplačila domačega dolga

107.500

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-214.812

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-21.917

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-192.895

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

 214.812

 

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor in občinska uprava), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Makole.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.         Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.      prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in se porabijo za investicijo v gasilsko opremo Prostovoljnega gasilskega društva Makole,

2.      prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/2004) in se porabijo na področju ravnanja z odpadno vodo,

3.      prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/2004) in se porabijo za sofinanciranje odlagališča odpadkov CERO II. reda - Pragersko,

4.      koncesijska dajatev za divjad, ki se nameni za namene varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Makole.

Pravice porabe namenskih prihodkov proračuna prejšnjega odstavka tega člena, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

·       v letu 2017  70% navedenih pravic porabe in

·       ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati  20%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih porabnikov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% ali za več kot  50.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski skladi)

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 18.548 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena  ZJF v celoti odloča župan in o tem obvešča občinski svet.

 

4.         Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250 EUR.

 

10. člen

Župan lahko dopolni letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine do vrednosti 9.000 EUR in za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico ter o tem obvesti občinski svet.

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen tudi za podpis pogodbe.

Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 EUR je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja.

 

5.         Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

11. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina na podlagi 85. člena ZJF in tega odloka likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Makole, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

 

12. člen

(obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem

proračunu)

Za financiranje projekta Obnova LC 440101 Pečke-Slovenska Bistrica se občina lahko zadolži do višine 85.583 EUR.

 

6.         Prehodne in končne določbe

 

12. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Makole v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-1/2016-10

Datum: 28.1.2016

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan