New Page 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je župan Občine Vojnik sprejel

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Frankolovo - Verpete

1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za Frankolovo - Verpete.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt.) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.

(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje občine Vojnik – prostorski plan občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) in sklepom Vlade RS, št. 350-00/2001-296 z dne 13. 7. 2004 se sprejme prostorsko območje, ki je predmet podrobnega prostorskega načrta predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.

(2) Zaradi velikosti območja obdelave in glede na obstoječo pozidavo so se spremenila izhodišča in potrebe razvoja poselitve v naselju Verpete. S pridobitvijo lastništva nad večjim delom zemljišč so bodoči investitorji podali pobudo za izdelavo novega OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.

3. člen

(vsebina in oblika OPPN)

(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na zemljišču parc. št. 2/1, k.o. Verpete, velikosti ca. 4.900 m2. Območje je omejeno s sosednjimi parcelami št. 59 in 69/2 na severni strani, na javno cesto na južni strani, na parc.št. 66 na zahodni strani ter parcelo št. 2/3 na vzhodni strani. Na celotnem območju se načrtujejo individualni stanovanjski objekti, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice.

(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.

(3) OPPN se izdela v analogni in digitalni obliki.

4. člen

(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.) vključno z ureditvami mirujočega prometa;

– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.

(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere naročnik.

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Ljubljana,

2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana,

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje,

4. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje,

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje,

6. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije,

7. JP Energetika Celje d.o.o. Celje,

8. Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,

9. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje,

10. JP Javne naprave d.o.o. Celje,

11. Občina Vojnik,

12. Adriaplin, Ljubljana,

13. in drugi nosilci urejanja prostora, če se to ugotovi v postopku priprave OPPN.

(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.

(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.

6. člen

(postopek in roki priprave OPPN)

(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Izdelava strokovnih podlag – 40 dni po objavi Sklepa.

(3) Izdelava osnutka OPPN – 7 dni po potrditvi strokovnih podlag.

(4) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po izdelavi osnutka, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.

(5) Dopolnitev in uskladitev osnutka OPPN s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno razgrnitev – 14 dni po pridobitvi smernic.

(6) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 14 dni po dopolnitvi osnutka OPPN.

(7) Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine Vojnik in KS Frankolovo, javna obravnava se organizira na sedežu Krajevne skupnosti Frankolovo v času javne razgrnitve – 30 dni od objave na krajevno običajen način.

(8) Fizične in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje predloge in pripombe v času trajanja javne razgrnitve.

(9) Predaja pripomb načrtovalcu OPPN – 14 dni po končani javni razgrnitvi.

(10) Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – 14 dni po predaji načrtovalcu.

(11) Župan potrdi stališča do pripomb – 14 dni po pripravi stališč.

(12) Dopolnitev OPPN s stališči iz javne razgrnitve – 14 dni po potrditvi stališč.

(13) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog OPPN – 30 dni, oziroma skladno z veljavno zakonodajo.

(14) Po uskladitvi z mnenji nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN – 7 dni po pridobitvi mnenj.

(15) Župan posreduje usklajen predlog OPPN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vojnik (odlok z obrazložitvijo in grafičnimi prilogami) – 14 dni po pripravi predloga.

(16) Občinski svet Občine Vojnik sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na seji Občinskega sveta Občine Vojnik.

(17) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih – 7 dni po objavi Odloka v Uradnem listu RS.

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira naročnik in investitor prostorske ureditve.

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na www.vojnik.si in začne veljati z dnem objave.

(2) Občina Vojnik pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Št. 3500-0026-2007/1

Župan Občine Vojnik

Vojnik, dne 12. septembra 2007

Beno Podergajs l.r.