New Page 1

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), na podlagi 7. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13) in 17. in 90. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 6. seji dne 13. junija 2019 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota 

 

1. člen 

 

V Odloku o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/14) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da glasi »Koncesija se podeli izbranemu koncesionarju za obdobje, ki ne sme biti krajše od 5 let in ne daljše od 15 let.«

 

2. člen 

 

V 20. členu se besedilo pete alineje prvega odstavka spremeni tako, da glasi: »– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe; max. 10 točk«.

Sedma alineja prvega odstavka 20. člena se črta.

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0004/2019-5(500)

Murska Sobota, dne 13. junija 2019

 

Župan 

Mestne občine Murska Sobota 

dr. Aleksander Jevšek