New Page 1

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0016/2007-41/04

Datum:    13.3.2007

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002, 108/2003, 77/2004, 72/2005 in 21/2006)

 

sklicujem 5. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28.03.2007 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.    Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 01.03.2007 in poročilo o izvršitvi sklepov   (gradivo)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj

3.       Statut Mestne občine Kranj – predlog (gradivo A, B)

4.       Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj - predlog (gradivo A, B)

5.       Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2007 – predlog (gradivo A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K)

6.      Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. - (osnutek)

7.       Otroško varstvo

A.    Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov (gradivo)

B.     Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti (gradivo)

C.    Sklep o najmanjšem številu otrok, ko je vrtec dolžan začeti oz. končati poslovni čas vrtca (gradivo)

8.       Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

9.       Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

 

PRILOGE:

-          Gradivo

 
 
 
 
 
 
 

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0016/2007-41/04 

Datum:    20.03.2007

 

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 5. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi Vam pošiljam dodatno gradivo za 5. sejo Sveta Mestne občine Kranj, katera je bila sklicana z vabilom dne 13.03.2007 in nekatere odgovore na svetniške predloge, pobude in vprašanja.

 

 

Lepo pozdravljeni!

 

 

 

                                                                                  Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                      Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

-          Gradivo

 
-----------------------------------------------------------------------------------
ODGOVORI:
- Odgovor na svetniško vprašanje 1

- Odgovor na svetniško vprašanje 2

- Odgovor na svetniško vprašanje 3