New Page 1

Št. 410-23/2015

Ob-1654/15

 

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura­dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10, 90/11, 27/14), objavljamo

javni razpis

za sofinanciranje programov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu v Občini Krško za leto 2015

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra­mov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki so se izvajali v času od poteka razpisnega roka do za­ključka razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:

– izvajanje letnih programov veteranskih in častni­ških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz­pisu:

Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška društva/združenja na območju Občine Krško, ki izpolnju­jejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,

– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve­ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak­tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna viši­na sredstev namenjenih za sofinanciranje delova­nja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj je 16.700,00 EUR na proračunski postavki 1139, Dotacije organizacijam in društvom, v proračunu Občine Krško za 2015. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zahtev­ka za izplačilo odobrenih sredstev je do 30. 11. 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogodbena sredstva se uporabljajo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:

1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi­telj sta:

– vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa,

– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo­je pogodbene obveznosti do Občine Krško.

2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,

2. program dela,

3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv­nosti programa,

4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto­voljci/prostovoljke,

5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra­ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:

Društvo lahko na tem razpisu sodeluje samo enkrat v letu 2015.

Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro­grame in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih ob­činskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi­rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Krško.

3. Način točkovanja:

Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje sledeče:

 

0 točk

ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj članov)

1 točka

slabo izpolnjuje

2 točki

ne izpolnjuje v celoti

3 točke

povsem izpolnjuje (oziroma ima največ članov)

 

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z naj­manj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev:

Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan­cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.

Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:

– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,

– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – finančna konstrukcija programa.

Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi­sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene točke, plan dela društva za leto 2015 ter preglednost finančnega plana za program dela društva v letu 2015. Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravi­la predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge

Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah­tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program­skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pri­dobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2014,

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2014,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za leto 2015,

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva v letu 2015,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.

VIII. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 10. 4. 2015 na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga javni razpis – veteranska društva«.

IX. Obravnava vlog:

1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi­la predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol­nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol­nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje­ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravi­čenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in doka­zili o uporabi sredstev.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob­veščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev direktor občinske uprave Občine Krško v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob­čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Ob­čine Krško in na spletni strani, www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po­sreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško