New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-45/2009-1-(41/04)

 

Datum:    3.6.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem

 

27. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17. 6. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

z naslednjim okvirnim DNEVNIM  REDOM :

1.        

Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.5.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.        

Kadrovske zadeve (dodatno gradivo)

4.        

Premoženjske zadeve (dodatno gradivo c, e, f, g)

5.        

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj-osnutek

6.        

Ustanovitev gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje Kranj, upravljanje nepremičnin, d.o.o.

7.

a. Dodatek k pogodbi z dne 22.5.2003, sklenjeni med Mestno občino Kranj in družbo Domplan, d.d.

 

b. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava

8.

Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo na območja: Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Kokrški breg, Huje, Zlato Polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka – 1. obravnava (gradivo) (dodatno gradivo 1, 2, 3 )

9.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – 1. obravnava (gradivo)

10.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske – 1. obravnava (gradivo)

11.

Program športa za leto 2010 (dodatna obrazložitev)

12.

Predstavitev Osnovne šole Helene Puhar Kranj

 

V kolikor ne bomo prejeli odgovora Javne agencije RS za energetiko, bo 7. točka dnevnega reda umaknjena.

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

Naslednja 28. seja Sveta Mestne občine Kranj bo predvidoma dne 8.7.2009.

 

 

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo (k 7. točki ste ga prejeli z gradivom za prejšnjo sejo)

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-45/2009-3-(41/04)

 

Datum:    10.6.2009

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 27. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 27. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 17. 6. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.        

Potrditev zapisnika 26. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 27.5.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo) (dodatno gradivo) (zapisnik NO)

2.        

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c) (dodatno gradivo 1, 2, 3 )

3.        

Kadrovske zadeve

4.        

Premoženjske zadeve (gradivo a, b, c, d)

5.        

Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Kranj o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu o imeni in območju predlagane novoustanovljene Krajevne skupnosti Mlaka (gradivo)

6.        

Občinski program varnosti Mestne občine Kranj-osnutek (gradivo, priloga)

7.        

Ustanovitev gospodarske družbe Stanovanjsko podjetje Kranj, upravljanje nepremičnin, d.o.o.(gradivo)

8.

a. Dodatek k pogodbi z dne 22.5.2003, sklenjeni med Mestno občino Kranj in družbo Domplan, d.d.(dodatno gradivo)

 

b. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava

9.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Kranj – hitri postopek. (gradivo)

10.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj – hitri postopek (gradivo)

11.

Odlok o programu opremljanja parcel s kanalizacijo na območja: Drulovka, Čirče, Savska cesta, Skalica, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Kokrški breg, Huje, Zlato Polje, Gosposvetska ulica, Partizanska cesta, Rupa, Kokrški log, Veliki hrib, Kokrica in Mlaka – 1. obravnava

12.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – 1. obravnava

13.

Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske – 1. obravnava

14.

Program športa za leto 2010 (gradivo) (dodatno gradivo)

15.

Predstavitev Osnovne šole Helene Puhar Kranj (gradivo)

 

S spoštovanjem.

 

 

 

                                                                                         Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                       Ž U P A N

 

                                                                                                        zanj

 

                                                                                            Igor Velov,dipl.upr.org.

 

                                                                                                  PODŽUPAN  

 

PRILOGE:

 

- Gradivo